Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Woman Sexually Assaulted in ICU after Giving Birth to Baby


orejd m%iq; l< miq uj ¥IKh lr,d
oeä i;aldrfha §u ñhhhs
CCTV o¾IK 

ore m%iq;shla i|yd fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a lr isá 22 yeúßÈ ldka;djla ¥IKhg ,laùfuka Ôú;laIhg m;afjhs' fuu isoaêh jd¾;d jkafka bkaÈhdfõ y¾hdkd m<df;a cdhsc¾ Èia;%slalfha nyÿ¾.¾ m%foaYfhka'

orefjl= m%iq; lr - frda.S ;;ajfhka weh oeä i;aldr tallhg fhduq lr isg we;' tys § weh - miq.sh fikiqrdod w¿hu 3'30 g muK ¥IKhg ,laj ;sfí'

ffjoHjrfhl= f,i fmkS isá ndysr mqoa.,fhl= isoaêhg iel nj frday, mjihs' ielh ;yjqre jkafka CCTV o¾Yk wkqjhs' fudag¾ r:hlska meñfKk iellre bka nei" oeä i;aldr tallhg ^ICU& we;=,a jk whqre iy ál fj,djlska bka msgj hk whqre igykaj we;'

bka§h fmd,sish iellre fidhd wi,ajeis m%foaYj, o fufyhqula wdrïN lr ;sfí'
Woman Sexually Assaulted in ICU after Giving Birth to Baby Woman Sexually Assaulted in ICU after Giving Birth to Baby Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, February 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.