Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

iqkdñ .ug khs wdfõ .ïuq yemskaklg lror lrmq tfla m<sh .kakÆ 

zyemskak w,a,d.;a;= ;ryg khd ;=ka mdrla fmKh fmdf<dfõ .yf.kZ
zmQcdfjka miafi khs tk tl k;r fj,d''Z
kd.hska ms<sn| fndfyda fokd ;=< we;af;a oeä ìhla'' tu ìh ksidu we;euqka kd.hska flfrys olajkafka oeä Nla;shla' khdg .id fmd,a, jroaod .kak tmd hkqfjka lshukla o .eñhka w;r mj;skafka fï ìh ksihs' tfukau kd.hd hkq m<s.kakd if;la f,io .eñ ck;dj w;r úYajdihla mj;skjd' kd.hska ms<sn| myq.sh ojiaj, jeä l;dnylg ,lafjka mgka .;af; iqkdñ .ïudkhlg jßka jr meñKs kd.hka y;a fofkla ksihs'

fï .ïudkh msysgd we;af;a wlaóuk j,ykaÿj mqklkafoa' iqkdñfhka úm;g m;a mjq,a 54 ck;dj fï .ïudkfha Èú Ôj;a jkjd' ysáyeáfhau fuu .ïudkhg úúO j¾Kfhka hq;a kd.hka lsysmfokl= meñ”u ksid .ïudkfha mÈxÑ ck;dj oeä NS;shlska miqjqKd' fï kd. ysßyerh ksid .ïudkfha ck;djf.a ck Ôú;ho ;rula wvd, jqKd'

we;eï .ïjdiska mejiqfõ foaj idmhla ksid .ïudkhg fuf,i kd.hka meñKs njhs' ;j;a msßila úYajdi lf<a foajd,hlska l< kd. nkaOkhla ksid .ïudkhg fï ;;a;ajh ygf.k we;s njhs' tfukau fï .ïudkfha ;=Uil isá yemskakshlg .ïjeishl= .fvd,lska myr§u ksid ta ffjrhg kd.hka .ïudkhg meñKs njo .ïuqka w;r úYajdihla mj;skjd' fï khs m%Yakh ksid miq.sh Èk lsysmh ;siafiau .ïuq oeä udkisl mSvkhg ,laj isáhd' Tjqkaf.a m%Odk rdcldßh ù ;snqfKa meñfKk khska t,jd oeóuhs'

fuu .ïudkhg uq,skau meñKs kd.hd ÿgq ldka;dj ta .ek i;s wka; mqj;am;lg mjid ;snqfKa fuf,iska'

‘‘fï .ïudkhg mÈxÑhg weú;a jir oyhla fjkjd' kuq;a ta ld,h ;=< ljodj;a khs fï .ug wdfj keye' uu f.org fj,d bkak fldg mq;d lSjd wkak wïfï .eräfhla tkjd lsh,d' NQñf;,a .ykak NQñf;,a álla f.akak;a lsh,d ux mq;dg lSjd' ál fõ,djla hk úg je,sf.dv <Û ysgmq mQidg khd fmKh mqmamdf.k bkakjd' we;a;gu ljodj;a khs wdfõ keye' wfka khsydñ lror fkdlr hkak lshd ud lSjd' fukak wfma .rdch me;a;g ;j;a úYd, kd.fhla tkjd' ta yemskakshla' fï kd.hhs yemskakhs hkafka keye' je,sf.dv <Ûg fj,d bkakjd' fï yji ;=kg ú;r wdmq .eïu' oeka ?;a jqKd' mq;d,d fgdaÉ .yf.k ysáhd f.a we;=<g taú lsh,d'

khd hkak .shd' wfma f.or my< .,a f.dvla ;sfhkjd' ta .,af.dv wi,g fj,d yemskaksh bkakjd' wfma f.org w,a,mq f.or flkd weú;a yemskakshf.a weÛg .,la fmr¿jd' .,g yemskaksf.a lg ;=jd, jqKd' f,a;a wdjd' .fï lÜáh tl;= fj,d khs w,a,k flfkla tlalf.k wdjd' thd remsh,a ;=kaoyila b,aÆjd' kuq;a ., fmr<,d neÆj;a tod yemskaksh w,a,d.kak neß jqKd' tod rd;%s .fï Tlafldu kskaog .sfha nfhka'

miqÈk Wfoa mq;d lSjd ~wïfï wïfï wkak yemskaks bkakjd~ lsh,d' miafia wms ÿrl;kfhka l;d lr,d khs w,a,k flkdg tkak lSjd' Tyq weú;a yemskaksh w,a,d .;a;d' yemskaksh w,a,d Wf.a o< levqjd' o< lv,d ;uhs yemskaksh /f.k .sfha' thd i,a,s .;af;a keye' fukak oj,a jk úg ;j;a kd.fhla weú,a,d' yemskaksh ysgmq ;ekgu ;uhs ta khd weú;a ysáfha' miafia khs w,a,k flkdg flda,a lr,d Tyq kej; f.kajd .;a;d' fï úÈhg Èkm;d jf.au fï .ïudkhg kd.hka tkak mgka .;a;d' fldfydu yß khs yhla ú;r we,aÆjd' tl kfhla ;uhs w,a,d.kak neßjqfKa' ta khdg .fï flfkla .y,d W! le,hg .shd'

khs tkak mgka .kafka yjia ld,hg' yjig uq¿ .fïu whu tla /ia fjkjd khs t<jkak' miafia .fï wh tl;= fj,d foajd,hlg .shd idia;rhla wykak' ta foajd,fha uEKshka weiqjd .fï foajd,hla ;sfhkjdo lsh,d' wms lsõjd ~Tõ~ lsh,d' ta foajd,fhka je/È,d lrmq fohla lsh,d idia;rhg lSjd' mQcdjla lrkak lsh,d uEKshka lSjd' idia;rh wy,d f.or weú;a bkak úg fukak ;j;a kd.fhla wdjd' miafia m,af,yd foajd,h lrk flkd weú;a u;=r,d meka .y,d khd tf<õjd' wr yemskakshg .ymq wð;af.a f.or ñÿf,a tla ojila rd;%s 10 ú;r kd.fhla fmKh mqmamdf.k b|,d ;sfhkjd, hehs weh mejiqjd'

fï khs lrorfhka fíÍu i|yd .ïuq tlaù fmryrlska foajd,hlg f.dia mQcdjlao lr ;snqKd' ' .fÛa" ‍fodf<a iy uqyqfoa je,s yd m,;=re .ïuq mQcdjg /f.k f.dia we;s w;r foajd,fha uEKshka úiska .ug fi;am;d mQcdj isÿ lr ;snqKd' fuu iqkdñ .ïudkfha foajd,h mj;ajdf.k hk mqoa.,hdo .ïuqka iuÛ tu foajd,hg f.dia ;snqKd' foajd,fha uEKshka Tyq le|jd ;uqkaf.a w;ska jrola fj,d ;sfhkjd' ta ksid .ug fi;am;d mQcdjla lrkak hkqfjka uEKshka fudyqf.ka b,a,d ;sfnkjd'' miqj  foajd,fha uEKshka úiska je,s yd foys u;=rd .ïuqkag ,nd § we;s w;r ksfjiaj,g hEug fmr foys f.ähla ñÿf,a j< oud ÿï w,a,d ksfjiaj,g hk f,i uEKshka .ïuqkag § ;snqKd' tfukau m;a;sks uEKshkag mQcdjla lrk f,io weh .ïuqkaf.ka b,a,Sula l<d' fï mQcdfjka miq iqkdñ .ïudkhg kd.hka meñK ke;s njhs oek.kakg ,efnkafka'

flfia fj;;a .ïudkfha foajd,h mj;ajdf.k hk mqoa.,hd mjid ;sfnkafka fujekakla'
‘‘uydNo%ld,S foajd,hla ;uhs ud lrf.k hkafka' fï .fï úYd, yemskakla ysáhd' .fï wfhla ta yemskakshg .fvd,hlska .y,d ;sfhkjd' yemskaksf.a nv hg ì;a;r foiShla ú;r ;sì,d ;sfhkjd' miafia khs w,a,k flfkla weú;a fï yemskaksh w,a,d f.k Wf.a o< y;u lv,d ;sfhkjd' fï yemskaks yej jf.a fohla msg lr,d ;sfhkjd' khd iy yemskaks b|,d ;sfhkafka tlg' yemskaks w,a,d.;a;= ;ryg khd ;=ka myrla fmKh fmdf<dfõ .idf.k ;sfhkjd'

wr yemskakshg .ymq flkdf.a f.org Bg miq khs fokafkla wdjd' ta khs fokak;a we,aÆjd' miafia rd;%s 10g ú;r ;j;a kd.fhla wdjd' fï wdldrhg thdf.a j;a;g khs mia fofkla wdjd' ta khs miafokdu khs w,a,k wh úiska we,aÆjd' .fï wfhla foajd,hg weú;a idia;rhla weyqjd' ta idia;rhg lSjd fï yemskaksh È.= ld,hla ;siafia .fï b|,d ;sfhkjd' W! w,a,d.;a;= ;ryg ;uhs kd.hka weú;a ;sfhkafk lsh,d' foajd,h wi, ksfjilg;a kd.fhla wdjd' miafia uu iQkshï .d:dj lsh,d u;=r,d kd.hd msg;a l<d' .fï whg;a ud lSjd Th m%Yakh uu úi|,d fokakï foajd,hg tkak lsh,d' kuq;a ta wh foajd,hg tkjd lsh,d fjk;a foajd,hlg .sys,a,d'
ta foajd,hg .sh úg iQkshï mykla .ek lsh,d ;sfhkjd' .ïuqkag u;la fj,d ;sfhkafka wfma foajd,h' we;a;gu wfma foajd,fhka tfyu fohla fj,d keye' wi, wfhla iQkshï mykla m;a;= lrkjd' bvï wdrjq,la .ek;a ta foajd,fhka lsh,d ;sfhkjd' fu;ek khs nkaOkhlaj;a wfma foajd,fhka jQ jrola ksid fkfjhs khs wdfõ' wr yemskaksh w,a,df.k .sh ksid' ta ffjrhg ;uhs khs wdfõ' .ïuqka ;=< we;s jqfKa je/È wjfndaOhla' miqj ta wh weú;a iudj;a .;a;d' we;a;gu khs w,a,kak ug;a mq¿jka' iQkshï .d:dj lsh,d ud tfyu kfhla w,a,d ;sfhkjd'

ud lSjd yemskaksh f.ke;a fokak lsh,d' kuq;a khs w,a,mq flkd yemskaks f.k;a fokak remsh,a oioyila b,aÆjd' yemskaksh w,a,mq wh ;uhs fï jro lf<a' Th kd. nkaOk l;dj fndre' yemskaks w,a,df.k .sh ffjrh ksid ;uhs khs wdfõ' uf.a foajd,fh;a ld,hla iqÿ kd.fhla ysáhd' uu wdrEV jk úg ta kd.hd iQkshï myk Èf.a neye, hkjd' we;a;gu fï .ïudkfha ;ju;a f;a" rn¾ j;= ;sfhkjd' tajdfha kd.hka bkakjd~ Tyq mjid ;snqfKa tjekakla'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive