Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Police spokesman Ruwan Gunasekara defeated case against Derana Tv's Nataka Marai Namaya Hamarai Teledrama

zkdgl udrhs'' kjhyudrhs''Z
fmd,sia udOH m%rldYl    forfKa ixLg kvqfjka mr§''

TV forK kd,sldfõ úldYh jk kdgl udrhs kjhyudrhs kdgHfha wOHlaI pñkao wrfíf.or yd ksIamdol iqrx. i;risxy hk wh úiska fmd,sia ks, we;=ï Ndú;d lrñka ksrEmkhla l, nj mjiñka fmd,sia udOH m‍%ldYl$iyldr fmd,sia wêldß rejka úiska mjrd ;snQ B 32285 / 2015 ork kvqj fmf¾od Èk ud,s.dlkao ufyaia;‍%d;a wêlrKfha§ leojkq ,eìk'

tys§ kS;sh ksis f,i wOHkh lsÍfuka f;drj fujeks kvq mejÍu flfrys ufyaia;‍%d;a ,xld chr;ak ue;sksh fmd,sishg ;rfha wjjdo l,d ú;a;slrejkag wjjdo lrk f,i fmd,sish úiska lrk ,o b,a,Suo ufyia;‍%d;a;=ñh úiska bj; oukq ,enq w;r ú;a;slrejka ksfodiafldg ksoyia l, ufyia;‍%d;a;=ñh kej; fujeks kvq wêlrKhg fkdf.fkk f,io fmd,sishg oekqï ÿkfkah'

ú;a;slrejka  fjkqfjka kS;S{ ixL wurð;a fmkS isáfhah'

lankacnews
Police spokesman Ruwan Gunasekara defeated case against Derana Tv's Nataka Marai Namaya Hamarai Teledrama Police spokesman Ruwan Gunasekara defeated case against Derana Tv's Nataka Marai Namaya Hamarai Teledrama Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, February 26, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.