Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

zkdgl udrhs'' kjhyudrhs''Z
fmd,sia udOH m%rldYl    forfKa ixLg kvqfjka mr§''

TV forK kd,sldfõ úldYh jk kdgl udrhs kjhyudrhs kdgHfha wOHlaI pñkao wrfíf.or yd ksIamdol iqrx. i;risxy hk wh úiska fmd,sia ks, we;=ï Ndú;d lrñka ksrEmkhla l, nj mjiñka fmd,sia udOH m‍%ldYl$iyldr fmd,sia wêldß rejka úiska mjrd ;snQ B 32285 / 2015 ork kvqj fmf¾od Èk ud,s.dlkao ufyaia;‍%d;a wêlrKfha§ leojkq ,eìk'

tys§ kS;sh ksis f,i wOHkh lsÍfuka f;drj fujeks kvq mejÍu flfrys ufyaia;‍%d;a ,xld chr;ak ue;sksh fmd,sishg ;rfha wjjdo l,d ú;a;slrejkag wjjdo lrk f,i fmd,sish úiska lrk ,o b,a,Suo ufyia;‍%d;a;=ñh úiska bj; oukq ,enq w;r ú;a;slrejka ksfodiafldg ksoyia l, ufyia;‍%d;a;=ñh kej; fujeks kvq wêlrKhg fkdf.fkk f,io fmd,sishg oekqï ÿkfkah'

ú;a;slrejka  fjkqfjka kS;S{ ixL wurð;a fmkS isáfhah'

lankacnews

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb