Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Piumi Hansamali's photo goes viral

Piumi Hansamali's photo goes viral

fg,s ks,s mshqñ yxiud,Sf.af.a ksrej;a fi,a*shla ,Sla ù nqlshu le,fUhs

ckm‍%sh ks<s mshqñ yxiud,Sf.a lsh,d lshk ksrej;a fi,a*s PdhdrEmhla Bfha fmf¾od b|ka Facebook tfla ixirKh ù ;sfí'

weÛmqrdu rEm,djkH wdf,amkhla .,ajdf.k isák fï PdhdrEm yeu;eku Share jQjd;a iu.u tla ore ujla jk mshqñg fodaIdfrdamKh lrmq fmdaiaÜ Facebook tfla yeu;ekskau olskak ,efnkjd'

uE;ld,fha § k§Yd, iqf,aLd, ueKsla jeks ckm‍%sh ks<shkaf.a lsh,d lshk ksrej;a PdhdrEmh fï úÈygu FB tlg ,Sla jqkdg miafia ta whf.a m‍%isoaêh fndfyda fihska jeäjqKd lsh,d Thd,dg u;l we;sfka wkak ta ksid iuyre kï lshkafka m‍%isoaO fjkak ys;df.k ys;du;du mshqñ fï ksrej;a fi,a*sh t<shg oeïud lsh,dhs'

jvd;a úfYaI ldrKdj jkafka fuu ksrej;a PdhdrEmh fndfyda mqoa.,hska úiska mshqñf.a ks< Facebook msgqj fj; ksrka;rfhka m< lsÍuhs'

fuhska mshqñ fukau mshqñf.a rislhska o uy;a wmyiq;djlg m;a ù ;sfnkjd'

fldfydu jqK;a mshqñ kï ;du fïl .ek fudl=;a lsh,d kE'

Piumi Hansamali's photo goes viral

Piumi Hansamali's photo goes viral Piumi Hansamali's photo goes viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, February 21, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.