Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Piumi Hansamali Speaks her Photo That Went Viral on Facebook

Piumi Hansamali  Speaks her Photo That Went Viral on Facebook

ksrej;a fi,a*S h .ek mshqñ l;d lrhs

ckm‍%sh fudaia;r ksrEmk Ys,amskshl iy ks<shl jk mshqñ yxiud,sf.a njg mejfik ksrej;a fi,a*S PdhdrEmhla fï Èkj, Facebook Tiafia wdkafoda,kd;aul f,i ixirKh fjñka mj;skjd'

fï .ek we;euqka lshkafka m‍%isoaO fjkak ys;df.k ys;du;du mshqñ fï ksrej;a fi,a*Sh ,ndf.k we;s njghs'

fuu ksrej;a PdhdrEmh fndfyda mqoa.,hska úiska mshqñf.a ks< Facebook msgqj fj; ksrka;rfhka m< lsÍug;a lghq;= lrñka isák nj;a jd¾;d fjkjd'

fuhska mshqñ fukau mshqñf.a rislhska o uy;a wmyiq;djlg m;a ù we;s nj;a i|yka'

flfiafj;;a fuu PdhdrEmh ms<sn|j oeä jd.a m%ydrhla t,a, lrñka mshqñ f*ianqla msgqjl woyia olajñka fuu isoaêh ;rfha m%;slafIam lr ;sfnkjd' tfukau fujka foaj,a lrk mqoa.,hskaf.a wruqK ms<sn|j;a weh woyia m< lr ;snqKd'

^tu m%ldYh my;ska oelafõ

Piumi Hansamali  Speaks her Photo That Went Viral on Facebook

Piumi Hansamali Speaks her Photo That Went Viral on Facebook Piumi Hansamali  Speaks her Photo That Went Viral on Facebook Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, February 22, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.