Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

kgIdg ;re fmakak cdklS Wiaimq biais,a,

myq.sh Èkj, .dhsldjl fukau ksfõÈldj o jQ kgdId r;akdhl" ird.S fyd,sjqâ ;drldúhl jk lsï ldfâIshka fïka ;u isrer o yev lr.kakg fjfyfik whqre olakg ,enqKd' ta nj fmkajñka wE wka;¾cd,hg uqodyßk ,o PdhdrEm f*ianqlsfha fndfyda msßilf.a wjOdkhg ,lajQ w;r" we;euqka kgdIdj" ,xldfõ lsï hkqfjka y÷kajd ;snqKd'

fldfydñka fldfydu yß kgdIdf.a l;dj mrK fjoa§ h,a mkskakg Tkak fukak ;snqKq ta ud;Dldj wÆ;a lrkak lr<shg wÆ;a ks<shla weú;a' ta fjk ljqre;a fkdj" ks<shla jf.au ksIamdoljßhla jk cdklS úf–r;ak hs'

ldf,ka ldf,g mqj;a ujk pß;hla jk cdklS fï ojiaj, kï jeämqru bkafk ðï tflaÆ''' fï Èkj, ;ukaf.a YÍrfha yevh .ek f.dvla ys;k cdklS oeka kgdId r;akdhlg;a jvd ,iaik fj,d lsh,d ;uhs f.dvla wh lshkafka'

wm uq,§ i|yka l<dla fuka kgdIdg kï ,xldfõ wh lshkafka oeka f,dal,a lsï lsh,d' ta;a lsï  ldfâIshkag ;uhs fï f,dafla ird.Su weÛ ;sfhkafka'''' b;sx ;j ál ojila .shdu cdklSg;a ta <.gu tkak neß fjk tlla keye''' ta lsõfõ kgdIdg jeÿKq f,anf,a cdklsg;a <.§u ojil jefÜú'


Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)

Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video)
Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video) Janaki Wijerathne Gym Workout - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, February 17, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.