Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Hidden Story of Udeshani Niranjani - SL Medal Winner At South Asian Games

ksfji Wlig ;nd bkaÈhdjg .syska  ,xldjg molalula wrka wd ñyska;f,a WfoaYkSf.a ixfõ§ l;dj

;uka mÈxÑj isák ksfji Wlig ;nd ol=Kq wdishd ^id.a& l%Svd Wf<,g iyNd.s ù ߧ molalulska ,la uj irikakg wêIaGdkYS,S Èßh ÿjla iu;a jQjdh' weh wkqrdOmqr ñyska;,h uyd úoHd,fha bf.kqu ,nk ñyska;,h m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha fldiaj;a; je,a,fudrdk mÈxÑ fla'tï' WfoaYkS ksrxckS l=udrisxy ^18&hs'

l=urisxy ÈhKsh ߧ molalu Èkd .;af;a id.a ;r.dj,sfha ldka;d mdmeÈ ;r.fhks'
ol=Kq wdishd l%Svd Wf<, ksfhdackh lsÍu i|yd bkaÈhdj n,d hEfï§ fm!oa.,sl úhoï i|yd wjYH uqo,a Wmhd .ekSug ;rï j;alula fkdue;s jQ wehg remsh,a úisoyil uqo,la ,nd§ug wef.a mshd jk fla'tï' lms, l=udrisxy ^46& uy;d lghq;= lr we;af;a oekg Ôj;aj isák ksfjfia Tmamqj fjk;a mqoa.,hl=g Wlia lsÍfukah' ish ÈhKshf.a olaI;dj uekúka jgydf.k isák mshd weh ysñlr.;a molalu fya;=fjka oeä f,i m%S;shg m;aj isà'
id.a l%Svd Wf<f,a f¾iska mdmeÈ wxYfhka meje;s ;r.fha§ lsf,daógr 40l ÿßka hq;= biõfõ fojekshd f,i ksu lrñka Y%S ,xld ud;djg ߧ molalula ysñlr§ug w.kqjßka neyerj isák oßo%;djfhka fmf<k Èßh ÈhKsh iu;aj ;sfí'


,nd.;a ch.%yKh iïnkaOfhka woyia oelajQ WfoaYkS ksrxckS l=udrisxy fufkúh uf.a wïud ñh .sys,a,d oekg wjqreÿ 11la muK fjkjd' udj n,d.kafka" udf.a lghq;= ish,a,g Èßh ,ndfokafka uf.a wdor”h ;;a;d' ud 2014 j¾Ifha§ ñyska;,h meje;s nlauy Wf<f,a mdmeÈ ;r.dj,shg iyNd.s fj,d m%:u ia:dkh ,nd .;a;d' ud bf.kqu ,enQ ñyska;,h uyd úoHd,fha l%Svd Ndr .=rejrhd jk wð;a fiakdër uy;d ud mdmeÈ wxYhg fhduq lrkak fnfyúka lem lsÍï l<d' ta wkqj meje;s ;r. lsysmhlgu iyNd.s ù rka molalï 13la we;=¿ molalï 21la fï jk úg ch.%yKh lr ;sfnkjd'


2014 j¾Ifha fldßhdfõ meje;s ;r.hlg iyNd.s ù fojeks ia:dkh ,nd .;a;d' fldßhdfõ ;r.hg .sfh;a ;d;a;d l=Uqr Wlia lr,d §mq uqo,a wrf.k' fujr;a ;r.hg iyNd.s fjkak wjia:dj WodjqKdg myiqlï fyda uqo,a ug ;snqfKa keye' tfy;a ;d;a;d lsõjd mqf;a uu f.or Wlia ;sh,d Thdg i,a,s wrka fokakï Thd ;r.hg hkak lsh,d' uu f,dl=
wêIaGdkhlska ;r.hg iyNd.s jqfKa'


bkaÈhdfõ l%Säldj ;r.hg mdúÉÑ lrmq mdmeÈfha jákdlu ,xldfõ uqo,ska ,laI 27la ú;r fjkjd' ta;a uu meoafoa uf.a mdmeÈ iudch jk §ma;s l%Svd iudch ,ndÿka remsh,a 75"000la muK jákd mdmeÈhla' tafl;a iuyr fldgia fjk fjk whf.a mdmeÈj,ska b,a,d .;a; fldgia' tfy;a ishÆ wNsfhda.hkag ud uqyqK foñka ;r.dj,sfha fojekshd f,i ;r.h wjika l<d'


fyd| mdmeÈhla .kak ,laI yhyudrla ú;r ´k' tal b;sx yeuodu ySkhla ;uhs' fjk;a wjYH;dj,g wjYH uqoÆ;a Wmhd .kafka yßu wudrefjka' yeuodu ta ) 9 ud¾.fha mqyqKqùï lrkjd' yels muKska mdmeÈ wxYfhka bÈßhg hkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' bÈßfha§ .=jka yuqod mdmeÈ ijdrh wdrïN fjkjd' talg;a ;r. lr,d ia:dkhla ,nd .kak ;uhs ys;df.k bkafka' bÈßhg hkak ;sfhk tlu ndOlh uqo,a ke;slu ;uhs'


fï l%Säldj ch.%yKhla ,ndf.k rgg lS¾;shla w;alr § we;s nj ie,jQ W;=re ueo m<d;a l%Svd wud;H yd ñyska;,d wdik ixúOdhl tia'tï' rxð;a iurfldaka uy;d fmf¾od ^13od& oyj,a yÈisfhau tu ksfjig meñK l%Säldjg iqn me;=ï tla flf<ah' tfukau remsh,a yh ,laI mkia oyila muK jákd mdmeÈhla ,nd§u i|yd yels Wmßu W;aidyhl ksr; ùug fmdfrdkaÿ jQ wud;Hjrhd l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d ta wjia:dfõ ÿrl;kh uÛska iïnkaO lr .ekSug W;aidy l<;a th jH¾: úh' tfy;a wehg mdmeÈhla ñ,§ .ekSug wjYH lghq;= isÿlr§ug yels Wmßu W;aidyh .kakd nj mejeiqfõh'


weh ,lauj molalulska irikakg l< fufyh w.hd remsh,a 50"000l uqo,la ;u wud;HdxYh ,nk 19 jeksod ,ndfok nj wud;H tia'tï' rxð;a iurfldaka uy;d mejeiqfõh'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive