Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Hidden Story of Dinusha De Silva - SL Medal Winner At South Asian Games

Hidden Story of Dinusha De Silva - SL Medal Winner At South Asian Games
ll=, f,,s .sh;a molalula Èkdÿka ÈkQId

msyskSu" mdmeÈh iy Odjkh lshk biõ ;=k we;=<;a ;=ka m%hdu ^Triathlon& iyh biõj wjidkfha§ Y%S,xldj f,dalv molalu Èkd .;a;d'

.hks Èidkdhl" ,larejka o is,ajd fojeks ia:dkhg ;r.h ksud lrñka B<. wÈhr werôug iydhlhskag wjia:dj ÿka kuq;a" ÈkQId o is,ajd ;ukaf.a mdmeÈ wÈhr ksud lr Odjk wÈhrg yqjudre jk l,dmfha § m%;sjd§ l%Säldjla yd .eàfuka weo jeà ;sfnkjd' weh ;u oKysfia jq ;rul f,dl= ;=jd,ho iu.skqhs B<. lsf,daóg¾ 1'2 Odjkfha fh§ we;af;a'

weh flfia fyda rejka l=udrg 3 jekakd f,iska ;r.h Ndr ÿka kuq;a wmg ߧ molalulg hEug ;snQ wjia:dj ta jkúg u.yeÍ ;snqKd' ta fya;=fjka Y%S ,xldj ysñjQfha f,dalv molalula jqj;a th rkayd jà'
Hidden Story of Dinusha De Silva - SL Medal Winner At South Asian Games Hidden Story of Dinusha De Silva - SL Medal Winner At South Asian Games Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, February 15, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.