Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Heavy Rain in Malabe - (Watch Video)

fld<U wyi l¿ ùu;a tlal 
ud<fí fojk;a lrmq msiaiq yefok l=Kdgqj 

iuia; Èjhskg óg ál fõ,djlg l<ska úÿ,sh ì|jegqKd' ta isÿùu fjkak l<ska ;j;a f,dl= fohla jqKd'

ta ;uhs oeä iq<.la tlal OdrdKsmd; j¾Idjla m;s;ùuhs'

fï isÿùu;a tlal fld<U wyi jf.au wjg wfkl=;a m%foaYj, o oeä f,i wÿre jqKd'

.ia lvd jeàï" h;=re meÈ fmr<Su jf.au" ksjdi j,g jf.au ;j;a w,dN ydks /ila isÿfj,d lsh,hs wfma jd¾;dlrejka wkdjrKh lf<a'

fï isÿùu ud<fò m%foaYhg n,mE yeá my; ùäfhdafjka my;ska n,kak…'


Heavy Rain in Malabe - (Watch Video) Heavy Rain in Malabe - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, February 25, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.