Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Russian boy to spend month in hotel room with Ekaterina Makarova
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Tka,hska .ymq f.aulska Èkak fmdä fld,a,g udihla ;shd.kak ks,a Ñ;%mg ks<shla ;E.s

ckm%sh reishdkq ks,a Ñ;%mg ks<shl jk udfldajd iu. udihl ld,hla fydag,hl .; lsÍfï wjia;dj reishdfõ 16 yeúßÈ mdi,a isiqfjl=g ,eî ;sfí' ;udf.a ks, fjí wvúhg msúfik 100"000 jk mqoa.,hdg ks,a Ñ;%mg ks<s ueldfjda iu. udil ld,hla fydag,hla ;=, .; lsÍfï wjia;dj ,nd§fï ;rÛhla mß.Kl l%Svd i|yd Joystick ksmojk iud.ula úiska ixúOdkhfldg ;snqKs' ta wkqj tu fjí wvúhg msúis 100"000 jk mqoa.,hd jkafka 16 yeúßÈ ria,ka fY%â,ska h'

Tyq fuu ;rÛh ch.%yKh lsÍu iïnkaOj Woaoduhg m;aj úák w;r Tyq mjikafka Tyq ksh; jYfhkau tu ;Hd.h ndr.kakd njh' ks,a Ñ;%mg ks<s ufldajd ish m%sh;u ks<sh nj;a wehg msßmqka YÍrhla we;s nj;a Tyq i|yka fldg ;sfí'

kuq;a ria,ka ,enQ fuu ch.%yKhg Tyqf.a uj oeä f,i úreoaO ù ;sfí' ish orejd ks,a Ñ;%mg ks,shla iu. udihla jdihg fkdhjk nj weh ;rfha m%ldY fldg ;snqKs' tu ;Hd.h ria,kag ndr .; fkdyelskï Tyqf.a mshdg ndr .; yels nj ;rÛfha ixúOdhl jreka oekqï§ ;snqk;a ria,ka f.a uj úiska thgo úreoaO ù ;sfí'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb