Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod

Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod
wä y;la È. lïìhla fkdys;mq úÈyg ;reKfhl=f.a fud<h ;=<g midre lrf.k .sh yeá

fj,djlg ysf;kjd we;a;gu fufyu;a foaj,a ñksiaiqkag fjkjo lsh,d… we;a;gu wjodkï ;ekaj,È jevlrkfldg b;du;a mßiaiï fjkak lsh,d ;uhs lshkak ;sfhkafka'

fï isÿùu fj,d ;sfhkafka bkaÈhdfõ uqïndhs k.rfha f.dvke.s,a,la bÈlsÍula lghq;= isÿlrñka ;sfhk w;r;=rhs'

Bfha ^18& ta f.dvke.s,af,a lïlrefjl= jevlrñka bkak w;=r;=f¾ wk;=rlg uqyqK ÿkakd'' wk;=rla lsõjg tfia fufia wk;=rla fkfuhs'

wä  y;la È. lïìhla ysfia tl me;a;lska weks,d wks;a me;af;ka u;=fj,d'

fuhd tlal jev lrmq wks;a wh fuhdj blaukska u fï lïìh lm,d fuhdj frday,g f.ksyska ;sfhkjd'

fud<h midre lrf.k .sh fï lïìh ksid fuhdf.a ;;a;afõ  nrm;,hs lsh,hs fodia;r,d  lshkafka' ie;alulska fï lïìh oeka bj;a lr,d" fuhd bkafka uqïndhs ys frday,l oeäi;aldr tallfha'

my; ;sfhk ùäfhda jf.au PdhdrEm b;du;a ixfõ§hs


Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod

Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod


Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod Builder's BRAIN is pierced by seven-foot long iron rod Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, February 20, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.