Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *


Tng fuh úIajdi l,yelso@
12 yeúßÈ oeßhf.a lfka l=yqUqjka oyila bj;a l, ie;alfï ùäfhdaj fukak

bkaÈhdfja .=crdÜ m%dka;fha 12 yeúßÈ oeßhlf.a tla lkl isá úYd, m%udKfha l=yqUqjka oyilg jeä ixLHdjla bj;alr ;sfnkjd'

miq.sh wf.daia;= udifha fuu oeßhf.a lfka we;sjq fjaokdjla ms<sn| ffjoHjreka l, fidhd ne,Sfua§hs l=yqUqjka yuqù we;af;a'

Èklg l=yqUqjka oyhlg jeä m%udKhla lk ;=, fukau wjg ksrka;rfhka .ejiqkq nj wod< oeßhf.a fouõmshka m%ldYlr ;sfnkjd'

fouõmshka mdrïmßl ffjoH l%u Wmfhda.S lr .ksñka wehf.a lfka fjaokdjg m%;sldr lsÍfuka miq iqjhla fkd,eîu yuqfja frday,lg f.dia we;ehs o i|yka'

fuajk úg lfka isá l=yqUqjka oyilg jeä ixLHdjla id¾:lj bj;alr ;sfnkjd'

lk ;=, isá l=yqUqjka tys jdiia:dkhla o ks¾udKh lr ;sî we;s njhs úfoia mqj;a fiajdj, oelafjkafka'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb