Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

f,dj úYd,u ks,a ueKslg jvd fo.=Khla nr ;j;a ueKslla oUq,af,ka u;=fjhs 

miq.shod Y%S ,xldfjka yuqjQ f,dj úYd,u ueKslg jvd jeä úYd,;ajhlska hq;= ;j;a ueKslla yuqù we;s njg jd¾;d fjkjd' th fidhdf.k we;af;a we,yer m%foaYfhka njghs jd¾;d jkafka'

fuu ueKsfla whs;slre fírej, m%foaYfha mÈxÑlrefjl= jk w;r Tyq úiska óg l<lg fmr fuh fidhdf.k we;s njghs jd¾;d jkafka' ueKsfla nr lerÜ 2476'66la" tkï .%Eï 482la muK jk njghs jd¾;d jkafka'''

ueKsfla whs;slre mrïmrdfjkau ueKsla jHdmdßlfhla jk w;r fuh ‘‘í¨ i*hd‘‘ f,i kï lr we;s njg jd¾;d fjkjd' ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßh fj; fuh ;ju;a fhduqlr ke;s w;r whs;slref.a mshdo ueKsla jHdmdßl lghq;= j, ksr; jQ njg jd¾;d jkjd'

flfia kuq;a fuu ueKsl iïnkaOfhka wm ueKsla yd iaj¾KdNrK wêldßfhka úuid isá w;r tys iNdm;s wixl fj<f.or mjid isáfha fuu ueKsl wod, ;;ajhka hgf;a ;snqKfyd;a fuh fmr ueKsl mrod f,dj úYd,u ueKsl njg m;ajkq we; njhs'

óg fmr fidhd.;a ueKsl lerÜ 1404la jk w;r tys nr .%Eï 281la jkjd' tys jákdlu f,i whs;slre mjid isáfha fvd,¾ ñ,shk 300la''

oUq,af,ka fidhd.;a ueKsfla PdhdrEm my;ska''''

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka

World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka World’s biggest blue sapphire found in Dambulla Sri lanka Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, January 16, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.