Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Two accidents in the same spot in Moratuwa

Two accidents in the same spot in Moratuwa

meh 24la hkakg u;af;ka tlu ia:dkfha wk;=re folla isÿ jQ yeá 

fudrgqj fldrje,a, m%foaYfha§ wo ^02& wÆhu 1'30g muK wjuÛq,a ksjil bÈßmi ldâ fi,a,ï lrñka isá msßila fj;g wêl fõ.fhka meñK jeka r:hla lvd je§fuka wjqreÿ 17l iy wjqreÿ 20l ;reKhka fofofkl= tu
ia:dkfha§u ñh f.dia ;sfnkjd'

;j;a fofofkl= nrm;, ;=jd, ,nd mdkÿr uq,sl frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd'

wk;=r iïnkaOfhka l=ms; jQ m%foaYjdiSka jeka r:hg fukau ßhÿrdgo myr § ;sfnkjd'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'


Two accidents in the same spot in Moratuwa Two accidents in the same spot in Moratuwa Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, January 02, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.