Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Eritrea government orders men to marry two wives or be jailed
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *lido 2g jeäfhka lr.;af;a ke;a;ï Ôú;dka;h olajd nrm;, jev iys; ysf¾ hkak fjk wuq;=u kS;sh
fjäka tlg rcfhkq;a i,a,s fokjÆ

f,dalfha fndfyda fofkl=g kS;sfhka tla újdyhla lr .ekSug muKla wjirh ysñj ;sfnkjd' fi!È wrdìh we;=¿ ueofmrÈ. fukau we;eï rgj,;a msßñkag ish wd.ug wkqj nyq újdy lr.; yels jqj;a kS;sfhka tjeks újdyj,g wjir keye'

tfy;a tß;%shdfjka óg wod< wÆ;au wdrxÑhla jd¾;d jkjd' wksjd¾hfhkau msßñfhla wvqu ;rñka újdy folla lr.; hq;= njghs tß;%shd rch kS;shla mkjd we;af;a'

tfia fkdl<fyd;a Ôú;dka;h olajd nrm;, jev iys; isr|ඬqjula ú£ug Tjqkag isÿ jkjd' tfukau ;j;a újdyhla lr .ekSug ;u ieñhdg bv fkdfok ìß|lgo Ôú;dka;h olajd isr oඬqjula kshu lr ;sfnkjd'

lido folla isÿ lr .kakd msßñka fjkqfjka újdy ux.f,da;aijh i|yd hk úhou rch úiska orkq ,eîu iqúfYaI;ajhla' Tjqkag ksjdi myiqlï ,ndfok njgo tß;%shd rch iy;sl ù ;sfnkjd'

tß;%shd rcfha fuu kj kS;shg fya;= ù we;af;a trg msßñ ck.%yKh wvqùuhs' 1998 ) 2000 w;r ld,fha§ b;sfhdamshdj iu. meje;s isú,a hqoaOfha§ tß;%shdkq fid,aodÿjka 150"000 lg jeä msßila ñh .shd' fï jk úg tß;%shdfõ ck.%yKh ,laI 65 la muK jkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb