Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video


wêudkisl yelshdjla we;s ndnd jka.d idka;+jßh f,dalh ms,sn| lshQ úIañ; wkdjels fukak

fuf;la weh mjid we;s wkdjels ish,a, isÿjqKd'''
wkd.;fha l=ula isÿfjhso@

ndnd jka.d úiska isÿl, wkdjels' ^2016 iy bka Tíng&

n,af.aßhdfõ Wm;,o ndnd jka.d ^fkdia;%oduqia& 1996 j¾Ifha§ ñhhk úg wehg jhi wjqreÿ 85hs' weh úiska isÿlrkq ,enQ wkd.; wkdjels úYd, ixLHdjla ta wdldrfhkau i;H jQ ksid wehg f,djmqrd buy;a lSß;shla iy ckm%sh;ajhla ysñjqKd'

we;efula weh wêudkisl yelshdjla we;s idka;+jßhla f,io ye¢kajqjd'

9$11 m%dyrh" whs'tia'whs'tia ;%ia;jd§fkaf.a u;=ùu" 2014 iqkdñh iy *ql=YSud kHIaál ldkaÿj ms<sn|j óg wjqreÿ fndfyda .Kklg fmr weh wk;=re w.jd ;snqKq nj Tn okakjo @ ta ms<sn|j weh m,l, wkdjels ish,a,u ienEúh '

2016 j¾Ifha§ iy bÈß wjqreÿ lsysmh ;=,§o isÿúh yels isÿùï .Kkdjla ms<sn|j weh wkdjels rdYshla lr ;sfnkjd'

wo  wms Tnj oekqj;a lrkafka ta ms<sn|jhs'

2016 iy bka Tíng isÿúh yels nj mejiq m%Odku wkdjels lsysmhla Tng my;ska oel.kakg mq¿jka

2016 • uqia,sïjreka úiska hqfrdamd uydoaùmh wdl%uKh fldg th úkdYhg m;alrdú' wjqreÿ .Kkdjla mqrdjg mj;sk úkdYldÍ wdl%uKsl n,mEu ksid" tys ck.ykh msßyS uydoaùmh ysia ;ekla njg m;afõú'

2023 • mD;=ú llaIh fjkia fõú' ^fuys ienE f;areu lsisfjl=;a okafka keye&
2025 • hqfrdamfha ck.ykh ìkaÿjgu wvqfjkjd'

2028 • fjk;a úl,am n,Yla;s m%Njhla fidhd.ekSfï wruqfKka hq;=j " ñksid ùkia fj; mshdir lrdú'

2033 • whsia .a,eish¾ Èhùu ksid mD;=úfha c, uÜgu by, hdú' ^fuh oekgu;a isÿfjñka mj;S&a

2043 • hqfrdamh bia,dï rdcHhla njg m;alsÍu i|yd mej;s igk iïmQ¾Kfhkau id¾:l fjk w;r w.kqjr f,i frdauh kïlrkjd' f,dal wd¾:slho uqia,sï jreka w;g m;afjkjd'

2066 • frdauh uqojdf.k kej; l%sia;shdks wd.u m%p,s; lsÍu i|yd" weußldj úiska kj;u wúhla Ndú;d lrkjd' th ld,.=Kh mjd fjkia lsÍfï yelshdjla we;s wúhls'

2076 • hqfrdamhg iy uq¿ f,dalhgu kej; fldñhqksiaÜjdoh meñfKkjd'
2084 • iajNdjO¾uh h,s Wm; ,nkjd'
2100 • ñksid úiska ksIamdokh lrk,o lD;Su iq¾hd mD;=úfha w÷re me;s wdf,dalu;a lrkjd' ^jd¾;d fjk mßÈ" kHIaál ixfhdack ;dlaIkh Ndú;d lrñka lD;Su iq¾hfhla ks¾udKh lsÍug 2008 j¾Ifha isg úoHd{fhda fjfyfikjd&
2130 • msgilaj, Ôùkaf.a Wmldrh we;sj uqyqÿ m;=f,ao ckdjdi bÈfjkjd'
2170 • f,dalhgu n,dmdk úYd, bfvdarhla we;sfjkjd'
2187 • úYd, .sksl÷ foll úodrKh id¾:lj k;r fjkjd'
2201 • iq¾hdf.a ;dmkHIaál l%shdj,sh ukao.dó ùu ksid" f.da,Sh WIaK;ajh wvqfjkjd'
2262 • .%yf,dal j, llaIh fiñka fjkia fjk w;r" j,a.d ;rejla ksid w.yre .%yhdg úYd, wjodkula we;sfjkjd'

2354 • lD;Su iQ¾hdf.a isÿfjk wk;=rla ksid bfvdarh ;j;a krl w;r yefrkakg bv ;sfnkjd'

2480 • lD;Su iQ¾hhka fofofkla tlg .eà" uq¿ f,dalhu w÷re fjkjd'

3005 • w.yre u; we;s hqoaOh ksid .%yhdf.a mdrdpl%h fjkia fjkjd'

3010 • pkao%hd iu. j,a.d;rejla tlg .eàu fya;=fjka" mD;=úh jfÜg mdIdK iy w¿ w¿ j<,a,la we;sfjkjd'

3797 • fuu ld,h jk úg" mD;=úh u; fjfik iEu flfklau urKhg m;aù yudrhs' flfia fj;;a" fjk;a fi!r.%y uKav,hlg ixl%uKh ùug ;rï ;dlaIKsl ÈhqKqjla tl, ck iudch ;=, mj;skjd

fuu ,smsfhka úia;r fjkafka n,af.aßhdkq cd;sl ^ndnd jka.d&amp; lshk Èjeisjßh ms<sn|jhs ' weh fkdia;%oduqia f,io fndfyda fofkla y÷kjkjd'

fkdia;%oduqia f,i y÷kajk m%xY cd;sl wkdjels lrejd iu. th mg,jd .kak tmd'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive