Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ajith Muthukumarana's photo goes viral


fojk jrg nekao wð;a uq;=l=udrK fl,af,la tlal wef|a b|ka .;a; f*dfgda tlla ,Sla fjhs

wð;a uq;=l=udrK lshkafk wfma rfÜ leiÜ mg lafIa;% fha jd¾;d ;enQ .dhlfhla'

nia wð;a" u,a wð;a kñka Tyqg kï mg ne¢,d ;snqfK;a Tyqf.a .S; j, ckm%sh;aj;a tlaluhs' yenehs miq.sh ojiaj,;a Tyq .ek tl mdrg l;d nyla we;sjqfKa Tyqf.a kej;;a újdy ùu;a iu.'

Tyq újdy jqfKa wfma rfÜ ckm%sh .dhsldjla jk fla'iqÔjd iu.' flfia fj;;a újdyhg jeä l,a hkakg l,ska wð;a uq;=l=udrK ;re‚hla iu. Wvqlh ksrej;ska .;a; PdhdrEmhla wka;¾cd,hg tl;= fj,d ;sfhkjd'

ta PdhdrEmh my;ska'

Ajith Muthukumarana's photo goes viral
Ajith Muthukumarana's photo goes viral Ajith Muthukumarana's photo goes viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, January 28, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.