Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ajith Muthukumarana talks about his viral photos


wð;af.a wdkafoda,kd;aul ksrej;a PdhdrEm .ek wð;a lshk l;dj fukak

ziqÿ wr,shd u,Z .S;fhka ckm%sh;ajhg m;ajQ wð;a uq;=l=udrK" fla'iqÔjd .dhk Ys,amsKsh iu.ska újdyjQ mqj; miq.sh ld,fha § wikak ,enqKd'

ta WKqiqfïu wð;a uq;=l=udrKf.a nj lshñka ;reKshla iu. isák PdhdrEmhla wka;¾cd,hg tlaj ;sfnkjd'

l,lg fmr;a wka;¾cd,hg fuh tlalrñka uv .eiSug ljqreka fyda W;aiy l< nj mjik Tyq fï iïnkaOfhka kS;suh mshjr /f.k we;s nj o lshd isáhd'


fuu uv m%ydr t,a, lrk mqoa.,hd y÷kd .ekSug fkdyelsù we;s nj o Tyq i|yka l<d'
Ajith Muthukumarana talks about his viral photos
Ajith Muthukumarana talks about his viral photos Ajith Muthukumarana talks about his viral photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, January 28, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.