Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Actress Vinu Udani speaks about her viral photos

Actress Vinu Udani speaks about her viral photos

úkq Wodksf.a Wvq lh úksúo fmfkk fydÜu Hot PdhdrEm fm< wka;¾cd,h l<nhs'

úkQ Wodks'''';reK mrmqf¾ ckm%sh  rx.k Ys,amskshla'''' úkQf.a photo shoot tlla .ek iudc cd, Tiafia úúO l;d me;sr  hkjd'  yqjudre fjk PdhdrEm j, wehf.a YÍrfha mj;sk ;;ajh fjkia wdldrhlg ;uhs m<lr,d ;sfhkafka' ta lshkafka f*dfgda ál ljqreyß EDIT  lr,d' úkQ kï lshkafka  tajd uv m%pdr lsh,hs' we;a; ke;a; okafka ke;s wh fndre photo  úYajdi lr,d úkQg nek,;a  ;sfhkjd'

fldfydu jqk;a ta úÈhg  yqjudre fjk f*dfgda úYajdi lrkak tmd lsh,d úkQ  lshkjd'
Actress Vinu Udani speaks about her viral photos Actress Vinu Udani speaks about her viral photos Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, January 07, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.