Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Actors Fight on Dialog Ridi Rayak 2015

Actors Fight on  Dialog Ridi Rayak 2015

;re ieKfl<sh .=á ieKfl<shla fjkak .sh yeá

miq.sh od forK kd,sldj Tiafia úldYkh jqKq vhf,d.a ßÈ /hla m%ix.fha§ iqúfYaIS isÿùï rdYshla isÿjqKdfka'

tÈk rd;%S ,xldfõ È÷,k ;re úiska bÈßm;a lrk ,o .dhk fukau k¾;k m%ix. fma%laIlhska Wkaudohg  m;al<d'

fldfydu jqK;a ߧ /hla m%ix.fha ;snqKq iqúfYaIS bÈßm;a lsÍula ;uhs m%ùK l,dlrejka msßila úiska bÈßm;a lrk ,o igka cjksld we;=<;a bÈßm;a lsÍu'

ta m%ix.h fldhs ;rï kï iqúfYaIS jqKdo lshkjd kï m%ix.h krUmq yefudau jf.au ta .ek l;dny lrkak mgka .;a;d'

n,kakflda ta igka cjksldj fldfydu tllao lsh,d'

Actors Fight on Dialog Ridi Rayak 2015 Actors Fight on  Dialog Ridi Rayak 2015 Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, January 03, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.