Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A woman has been stoned to death in south-east Yemen after being accused of adultery and prostitution by an Al-Qaeda Sharia court

A woman has been stoned to death in south-east Yemen after being accused of adultery and prostitution by an Al-Qaeda Sharia court

.Ksld fiajfha fhÿkq újdyl l;la .,a .id urdoeuQ yeá 
ixfõ§ wh n,kak tmd''

mrodr fiajkh iy .Ksld jD;a;sh hk  fpdaokdjg ol=Kq È. fhaukfha § ldka;djla .,a .id urd ouhs'  w,a)lhsvd md,kfha Ißhd wêlrKh úiska oඬqju  kshu  lr we;'

újdyl ldka;djla fuf,i m%isoaêfha uyck;dj úiska .,a .id urd oeuqKq  nj úfoia jd¾;d mjihs'

wfma%,a  udifha isg - wrdì w¾Ooaùmfha w,a)lhsvd  md,kh hgf;a we;s w,a uql,a,d k.rfha § ldka;dj >d;kh lr we;' yuqod f.dvke.s,a,la ueo j<l  ldka;dj ys÷jd  .,a .id ;sfí'

óg fmr .,a.id urd oeuqKq wdldrfha ùäfhdajla my;ska '''


A woman has been stoned to death in south-east Yemen after being accused of adultery and prostitution by an Al-Qaeda Sharia court A woman has been stoned to death in south-east Yemen after being accused of adultery and prostitution by an Al-Qaeda Sharia court Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, January 07, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.