Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

800-Year-Old Mobile Phone Found In Austria? - (Watch Video)

800-Year-Old Mobile Phone Found In Austria? - (Watch Video)

msgilaj,fhda od,d .shmq jir 800la merKs f*daka tlla fmdf<dj háka u;=fjhs @ 

fï úYajfha wm Ôj;ajkafka ;ksj fkdjk njg we;eï wjia:dj,§ úoHd{hska mjid ;snqfKa idlaIs idOlo iys;jhs' we;euqka tajd úYajdi fkdl<;a mqrdK Ñ;%j, fukau msróvj, we;s we;eï leghï j, olajd we;s Ôùka yd úúO
NdKav ksidfjka hï wjia:dj, msgilaj,hska fï úYajfha ießirK njg Tngo isf;kjd jkakg mq¿jka'

fï Èkj, tf,i l=;=y,hla f.fkk PdhdrEm fm<la wka;¾cd,hg tlaj ;sfí' tys oelafjkafka jir 800la merKs ÿrl:khla ´iag%shdfõ le”ï j,§ fidhd.;a njghs

W,a wl=re iys; fuu ÿrl:kh ms<sn|j uq,skau f,djg fy<slr we;af;a Youtube pek,a tlla uÛska jk w;r miqj isoaêh iïnkaofhka f,djmqrd m%isoaO fjí wvú fukau rEmjdyskS udOHj,o oeä l;dnyla we;sj ;sfí'

fï w;r mqrdK Ñ;%j, isák mqoa.,hska ,emafgdma mß.Kl jeks hula Ndú;d lrk whqre igykaj ;sîu;a fuu ÿrl:kh;a w;r hï iïnkaOhla mj;sk njg úoHd{hska iel u;= lrk w;r we;eï msßia mjid isákafka fuh ñksiqka uq,d lsÍug f.khk fndrejla njhs'

úfoia udOH jd¾;d lr ;snQ ÿrl:kfha PdhdrEm my;ska'''''

800-Year-Old Mobile Phone Found In Austria? - (Watch Video) 800-Year-Old Mobile Phone Found In Austria? - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, January 02, 2016 Rating: 5
Powered by Blogger.