Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

w;=,f.a fofjks ìßo wudhd mmqfõ .ymq gegQ tl fudllao

wudhd wêldß olaI ksrEmsldjla Wk;a wehj yeufokdu oek wÿk .;af;a w;=, wêldßf.a fojk ìßo f,ihs' .dhsld iñ;d trkao;S uqÿkafldgqj;a iu. ;snqk újdyh wjika lrñka w;=, wudhd wêldßj újdy lr.;a;d'

flfia fj;;a miq.shod f;dr;=re jd¾;d jQfha w;=, tu újdyho wjika fldg we;s njhs' wudhd oeka ksrEmsldjla fukau ksfjaÈldjla f,i lghq;= lrk w;r miq.shod ysre;a tlal k;a;,a jevigyfka§ weh ieriS isá .jqug m‍%:u ia:dkho ysñjqkd'

wudhd ;u mmq m‍%foaYfha gegQ tlla igyka fldgf.k we;s w;r tys igykaj we;af;a Only God Can Judge me f,ihs' wehf.a ys;j;=ka mjikafka th mqoa.,fhlag ßfokakg l, fohla njhs' th ldg yskaÜ tlla f,i igyka lr.;a tllao hkak wudhd fua fjk f;la ioyka lr keye'

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo

The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo The Meaning Behind the Amaya Adikari's Tattoo Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, December 31, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.