Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lankan comedian and character actor Sunil Hettiarachchi passes away

Sri Lankan comedian and character actor Sunil Hettiarachchi passes away

rgu iskyfjka keyejQ m%ùK rx.k Ys,amS iqks,a fyÜáwdrÉÑ fuf,dúka iuq.kS

l,la frda.d;=rj isá m%ùK rx.k Ys,amS iqks,a fyÜáwdrÉÑ uy;d wo ^03& wNdjm%dma; jqKd' ta uy;d ñhhk úg 78 jk úfha miq jqKd'

foayh ms<sn| wjika lghq;= miqj oekqï fok njg mjqf,a {d;Ska okajd isáhd'

m%ùK rx.k Ys,amS iqks,a tâukaâ fyÜáwdrÉÑ uy;d pß;dx. k¿fjl= f,i risl yoj;a Èkd .;a;d'

l,la frda.d;=rj isá ta uy;d ñhhk úg 78 jk úfha miqjqKd' ta uy;d fndaäu jeks m%yik fg,s ks¾udKj,go Ñ;%mg .Kkdjlgo fjk;a fg,s ks¾udK .Kkdjlgo rx.Kfhka odhljQ rx.k Ys,amsfhla' Tyq m%yik k¿fjl= f,i m%isoaêhla ,nd ;sfí'
Sri Lankan comedian and character actor Sunil Hettiarachchi passes away Sri Lankan comedian and character actor Sunil Hettiarachchi passes away Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, December 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.