Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Fridge 02la ;sfhk fkdñf,a Wi-Fi fok cx.u ÿr;lk negß pdÊ lr.kak mq¿jka iqmsß nia tlla 
,xldjgu tlhs

j,iauq,af,ka ? 11'30g .uk mgka wrx ùrleáh ñoafoksh weô<smsáh r;akmqr wúiaidfõ,a, myqlrf.k fld<U tk oï /ðK oeka Y%S ,xldfõ ;sfhk iqúfYaISu nia tlla'

furg Odjkhjk fndfyduhla idudkH nia r:hkg jvd oel=ïl¿ fmkqulska fukau by, .=Kd;aul fiajhla Tn fj; ,nd fok nia r:hls oï /ðK'

fuu nia r:h fuu nia r:h 5.1 Digital Surround System tlla iys; TV " l=vd YS;lrk 2la" niar:h ;=< we;s wifi fiajdj Tng fkdñf,au wka;¾cd, myiqlu ,efí'

tfukau fjk;a nia j, fkdue;s wdldrfha cx.u ÿr;lk negß wdfrdamKh lr.ekSfï myiqlï o Tng ,ndfohs'

j,iauq,af,ka - rd;%S 11•30          
fld<ôka - Woeik 08•00

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi

Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi Purple Queen bus from Colombo with Mini Fridges & free Wi-Fi Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, December 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.