Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Nittambuwa Defender Kidnap - CCTV Footage

iqÿ äf*kavfrka uy oj,a weú;a ksÜgUqfõÈ ñksiaiq fokafkla Wiaimq yeá 
- CCTV o¾Yk

miq.sh ld,h mqrd jdyk uÛska l< meyer.ekSï iïnkaOfhka rgmqrd mqj;a uejqKd' kuq;a tu meyer.ekSï isÿl< we;eï msßia yßyeá fidhd.kakg fkdyels jqfKa iQlaIu f,iska Tjqka kS;sfhka .e,ùug Wml%u fhdod ;snQ ksidfjkqhs'

fï w;r tf,iska uyoj,a ksÜgUqj j;=msáj, mqoa.,sl id;a;= ksjdihlg miq.sh 2 jeksod äf*kav¾ r:hlska meñKs msßila úiska tys ysñlre iy l,uKdlre meyer f.k hk wdldrh wi< jQ fjf<oie,l iúlr ;snQ wdrlaIs; leurdjl igykaj ;sfnkjd'

Tjqka meyerf.k hkafka l=uk wruqKlskao hkj. wkdjrKh lr.ekSug fmd,sish mÍlaIK mj;ajk w;r miqj fmd,sish wod< äf*kav¾ r:h tys ysñlref.a ksjfia ;sìh§ fidhdf.k ;sfnkjd'

tys§ tla mqoa.,fhl=o w;awvx.=jg f.k we;s w;r jdykfhka nisk mqoa.,hska id;a;= ksjdifha mqoa.,hska /f.k hkafka Wiaidf.khs' wjg isá msßiao úu;sfhka isoaêh ms<sn|j n,d isáh;a th je,elaùug lsisfjl= bÈßm;a fjkafka keye'

meyer .ekSug ,la jQ fofokd j;=msáj, uQ,sl frdayf,a m%;sldr ,nkjd'

tu wjia:dfõ CCTV ùäfhdaj my;ska'''''


Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb