Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Murder suspect of Mahiyanganaya garment girl confesses

weÛÆï fiaúldj ÿIKh l< iellref.a mdfmdÉpdrKh

uyshx.Kh" .euqKqmqr weÛÆï fiaúldj >d;kh lr ji mdkh lsÍfuka Èú wysñ lr .ekSug W;aidy l< fuu isoaêfha iellre fmd,Sishg mdfmdÉpdrkhla isÿlr ;sfnkjd'

tu mdfmdÉpdrKh my;ska n,kak''''

z chdudu,df.a f.or k;r fjkav weú;a ysáh fl,a,g ug wdi ys;=kd' ojia fol ;=kla uu oelald' jev weß,d f.or hk yeá ojia fol;=kla uu n,df.k ysáhd' uu tod yji ;s,fl ududf.a lfâg weú;a îä fol ;=kla wrf.k ta fl,a, jev weß,d tklï n,df.k ysáhd' uu óg¾ .dkla wE;ska oelald fgdaÉ t,shla tkjd' ld;a tlal yß f*daka tflka l:d lr lr wdfõ' udj myq lrf.k mdfr biairydg .shd' uu ysñysg msámiafhka .syska fl,a,f.a lg jy,d lef,ag weof.k .shdZ hehs fmd,sia m%Yak lsßï yuqfõ isoaêh iïnkaOfhka f;dr;=re judrd we;' ;jo zlE.yk yskaod lef,ag wrf.k hk .uka fydog lg jyf.khs wrf.k .sfha' isysh ke;s fjkav we;s' uu okafka kE' wka;sug uu neÆjd''neÆjd isysh wdfõ kE'' uu tfyuu f.or .shd' f;ñf.k ;uhs f.or .sfha' .syska lkav fudkjo ;sfhkafka lsh,d neÆjd' uql=;a kE lsõjd' zudj fmd,sisfhka fydhkjd' wms f.oßka huqZ lshd, uu YIsl,d lkao me;a;g tlalf.k .shd' lkao ,. mdÆ f.hla ;sínd' ? wms mdÆ f.or ysáfh' tfyu bkakfldg YIsl,d uf.ka weyqjd'

fudlo we. yeu;eku ;=jd, lsh,d@ nhfj,d jf.a weyqfõ' uu lsõjd uf.a w;ska ñksfyla uereKd lsh,d' ta ñksyd uf.a w; yemqjd' ol=Kq wf;a ueo.s,af,a ;snqkq ;=jd,h fmkakñka uu lsõfj' myqjod mdkaoru uu f.or weú;a uf.a yeÿkaïm;hs' l=f¾g leg áll=hs j;=r fnda;,hl=hs wrf.k wdmiq lef<ag .shd' f.or lõre;a ysáfha kE' tod ? fj,d lef,a .=ydjl ysáhd' bo,d .fï fyaklg weú;a mef<a ;snqk uqÜá" NQñf;,a" uf[dlald álla .,jf.k wdmyq lef<ag .syska .,a.=ydjlg fj,d uka[lald ;ïn,d lEjd' Wfoa n,kfldg .fï l,n,' .fï lÜáh fmd,sish lkao jg lr,d' wms lkafo Èõjd' fífrkav nE lsh,d f;arek yskaod zwms fokaku ji î,d uefruqZ lsh,d wms ji ìõjd' Bg miafia ;uhs fokaku fmd,sishg wyq Wfka'

hehs iellre úiska mdfmdÉpdrKh lr we;' iellref.a nd,jhialdr ìßoo iellre úiska ji fmùu fya;=fjka m%;sldr ioyd uyshx.k uq,sl frdayf,a 03 jdÜgqj ioyd we;=,;a lrkq ,enq w;r m%;sldr ,nd .eksfuka miq fï jk úg jdÜgqfjka msgj f.dia we;' fmd,sish fj; lg W;a;rhla ,nd foñka weh mjid we;af;a'''''

zfï jf.a wmrdOldrfhdkag kï wdhs;a t,shgkï tkav fokak tmd' mq¿jka Wmßu ovqjï fokav ´k' uu okafka kE .EKq <ufhla uerejd lsh,d'

ug lsõfï we.s,a, yemqj yskaod msßñ flfkla uerejd lsh,d' ñksfyla uerejdkï ug Th;a tlal bkak nE lsh,d uu wdmyq u.g wdjd' nh ksid uu wdmyq iqrx.;a tlal .sfha' lrkav fohla ke;s ksihs iqrx.;a tlal lef,ag .sfha' ug miafi ;uhs wdrxÑ Wfka fl,af,la ur,d ;sfhkafka lsh,d' thd udj;a /jeÜgqjd''udj;a rjÜg,dfka wrf.k .sfha'

thd tl jrola fkfjhsfk lr,d ;sfhkafka hehs mjiñka lgW;a;r ,nd.;a fmd,sia ks<Odßhdf.ka zur,d ;sfhk fl,a,f.a f*dafgda tlla ug fmkakkakflda Z f,i b,a,sula lrkakg ;rï weh ixfõÈ ú ;sfí'

fuu >d;k iïnkaofhka uyshx.k fmd,Sisfha ks<Odßka úiska mßlaIK lghq;= ;jÿrg;a isÿlrk w;r wêlrK lghq;=o isÿ flf¾' >d;khg ,lajQ jhi wjqreÿ 18la jq ruHd úo¾YkS wfíj¾Ok kue;s ;reKsh uyshx.k" .euqKqmqr weÛÆï wdh;khl fiajh lr we;s w;r" weh fiajh ksuù ;u {d;s ksfji n,d hñka isáh§ fuf,i >d;khg ,laj we;af;a'

fuu isoaêhg iïnkaO iellre ,nk 17 olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;s w;r" iellre nkaOkd.dr ks<Odßkaf.a /ljrKh hgf;a uyshx.k uq,sl frdayf,a fï jk úg m%;sldr ,nñka isà'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive