Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Members of an elite family in the CCTV footage of ruggerite Wasim Thajudeen's murder
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Members of an elite family in the CCTV footage of  ruggerite Wasim Thajudeen's murder

;dcqãka >d;kfha CCTV o¾Yk t<shg
CCTV o¾Ykj, m%NQ mjq,l mqoa.,hka

r.¾ l%Svl jiSï ;dcqãkaf.a >d;kfha CCTV  o¾Yk ,eî we;ehs leìkÜ m%ldYl wud;H rdð; fiakdr;ak m%ldY l<d'

fï jk úg ryia fmd,Sish Ndrfha mj;sk tu o¾Yk bÈßfha§ wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug kshñ; njhs wud;Hjrhd ysre m%jD;a;s wxYhg ioyka lf<a' tu CCTV o¾Ykj, m%NQ mqoa.,hka o isák nj ;ukag f;dr;=re jd¾;d ù we;s nj wud;H rdð; fiakdr;ak lshd isáhd'

jiSï ;dcqãkaf.a urKh yÈis wk;=rlska isÿjQjla njg óg fmr lreKq jd¾;d jqK;a miq.sh n%yiam;skaod wêlrKfha§ wkdjrK jqfKa th yÈis wk;=rlska isÿjQ urKhla fkdj ñkS uereula njhs'

fï ms<snoj mÍlaIK meje;ajQ úfYaI{ ffjoH uKav,h fï nj ;yjqre lrf.k we;s w;r tys wjika mÍlaIK jd¾;dj tÈk wêlrKhg bÈßm;a flreKd'

2012 jif¾ uehs ui 17 jeksod kdrdfyakamsg Yd,sld l%Svdx.kh wi, ud¾.fha§ fudag¾ r:hla ;=< ms,siaiS jiSï ;dcqãka ñhf.dia ;snqKd'

miq.sh od wêlrKhg bÈßm;a jQ úfYaI{ ffjoH uKav,h isÿl< mÍlaIKfha wjika jd¾;djg wkqj fy,sù we;af;a ;dcqãkag myr § ÿ¾j, fldg u.S wiqfka ;nd wk;=r isÿùug bv i,iajd we;s njhs'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb