Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Couple commit suicide together in Ampara

.skshï jQ wkshï fmñka wkshï hqj,la le<ejla ;=< ;%S frdao r:hl§ ji mdkh lr Èú kidf.k ;snQ yeá

ldka;djlf.a iy msßñ wfhl=f.a u< isrere folla wo wïmdr fldkavqjgqjdk rlaIs;fhka yuq ù ;sfnkjd' fï isrere fol iuÛ ji fnda;,a follao yuq ù we;s njhs fmd,Sish mjikafka'

fuu ldka;dj 29 yeúßÈ uq,af,aßhdj m%foaYfha mÈxÑ újdyl ldka;djla nj y÷kdf.k ;sfnkjd' msßñ mqoa.,hd 42 yeúßÈ foore msfhla jk w;r Tyq wïmdr m%foaYfha mÈxÑlrefjla' fuu u< isrere fol fidhdf.k we;af;a yrla n,kakg rlaIs;hg .sh mqoa.,hl=f.a f;dr;=rla wkqjhs'

wkshï weiqrla we;slrf.k bka wk;=rej we;s jQ .egÆjla ksid fuf,i ish Èú ydks lr.kakg we;s njhs fmd,Sish úYajdi lrkafka'
Couple commit suicide together in Ampara

Couple commit suicide together in Ampara

Couple commit suicide together in Ampara

Couple commit suicide together in Ampara

Couple commit suicide together in Ampara

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb