Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sheshadri Priyasad caught with Boy in hotel room


fYaIdo%s wkshï ;reKfhl= iu.ska ldurhl isáh § ieñhdf.a w;gu yiqjQ PdhdrEm iy we;a;u l;dj fukak

zljodj;a ys;=fõ kE fï jf.a fofla mka;shg jefghs lsh,d"
fldKafvka uQK jyf.kÆ we;=,g hkafka"
thd .eíf.k bkakfldg uu nvg .eyqjd lshk tl fndrejla"
ux jegqKq jf,a wks;a fld,af,da jefgkjg leu;s kEZ

;reK mrmqr w;r ckm%sh rx.k Ys,amsKshla jQ fYaIdo%s m%shidoa miq.sh ld,h mqrdu ksjig ù ifydaoßhka iuÛ isák PdhdrEm /ila iudccd, fjí wvú Tiafia m<ùu;a iuÛska weh újdy jQ iïm;a iuÛ hï m%Yakhl meg,S we;s njla oel.kak ,enqKs' fï iïnkaOfhka ysre f.disma wm iïm;af.ka úuiQ w;r Tyq mjid isáfha fï jk úg fofokd fjkaù we;s w;r fYaIdo%S foudmshka fj; f.dia we;s njhs'

b;du;a wdorfhka ld,h .;l<;a l,la hk úg fkdis;+ m%Yak /ilg uqyqK §ug isÿùu ksid;a fYaIdo%s ;uka lsisúfgl;a fkdis;+ f,iska fjk;a wfhl= iuÛ uy,a ksjdihl isáh§ ;ukaf.a w;gu wiqjQ ksid;a iïnkaOh kj;d oeóug uÛ meÿKq njg iïm;a wm yuqfõ mjid isáfhah'

fudllao iïm;a tlmdrgu jqfKa @
wms fyd¢ka ysáhd' tl mdrgu ys;=fõj;a ke;s m%Yak álla wdjd' f.or lÜáh thdf.a TÆjg oeïud ;kshu Ôj;a fjkak ´ks lshk tl' uf.a u,a,s wfma f.oruhs ysáfha' thdg jqk;a fYaIdo%s yßu wdofrhs' ta;a fYaIdo%sf.a f.or wh thdf.a TÆjg tl tl úldr foaj,a oeïud' fláfhkau lSfjd;a fYaIdo%shs udjhs fjka lr,d ug mdvula W.kajkjd lshk woyiska thd,f.a f.oßkau ;uhs fï foa lf<a' uehs 29 thd fYaIdo%s f.oßka msg;afj,d .shd' uu okafka kE f.oßka hkjd lsh,d" uefiaÊ tlla oeïud ‘‘nnd uu fldf,aÊ tlg hkjd" .syska uu uefiaÊ lrkakï‘‘ lsh,d'

ug wúYajdihla ;sífí kE thd hk ;eka .ek' tod ´*a lrmq f*daka tl Tka lr,d ;sífí cQks 22' uu fmd,sisfha meñKs,a,l=;a od,d thd,f.a f.or .shd' udj f.org ms,s.;a; yeáfhkau ug f;areKd thd,d yefudau fï foaj,a oekf.k ;uhs fï úÈhg yeisfrkafka lsh,d' miafia uu je,slv fmd,sisfha meñKs,a,la od,d thd ug flda,a tlla foklï ysáhd' thd .syska ;sfhkafka hd¿fjl=f.a f.or'

újdyfhka miafia Thd fYaIdo%sg f.or hkak fkd§ thd,f.ka wE;a l<d lshkafka we;a;o @
tfyu wE;a lf<a kE' thdf.a ;d;a;d jqk;a l;dl,du uf.ka wykjd f*daka tl wdkai¾ l<dg lula keoao lsh,d' uu thdj ysrlrka ysáfha kE' újdy fhdackdj toaÈ fï m%Yak ;sífí kE" wms wdY%h lr,d udi 6la fyd|g ysáhd' lido n¢kak l,ska uu thd tlal fldfyj;a t<shg .syska kE' fldfydu jqk;a m%Yak tlal wms tlg ysáhd' fldfydu yß fï foaj,a tlal wms ;j;a bkak neß ksid n¢uq lsh,d frðiag¾ jqKd' w;aika lf,a wfma ;d;a;hs thd,f.a ;d;a;hs' b;ska uu thdj wfma f.or tlal .shd' miafia udfilska ú;r wms lido nekaod' ta w;f¾ m%Yak;a ;snqKd' uu wdfha thd,f.a f.or hkafka kE lsh,;a ;SrKh l<d Th m%Yak we;sfjk yskaod'

t;fldg fYaIdo%s fjk flfkla tlal je,a,j;a; me;af;a uy,a ksjdihl boaÈ Thdg wyqjqKq l;dj we;a;o @
Tõ' thd hk la,dia tl bjr fjkafka 4g' yenehs fuhd 12g taflka .syska ;sfhkjd' uf.a hdÆfjla fï .ek ug lSju uu lSjd lEulg hkak we;s lsh,d uu ta l;dj wu;l lr,d oeïud' ;j ojila hd¿jd ug lSjd Tkak whsfha wo;a fuhd hkak yokjd lsh,d' uu tod fYaIdo%sf.a kEoEfhda fokafkla tlal gelais tll fï hk .uk .ek n,kak .shd' uu thdj *f,dõ l<d' uu ta;a fYaIdo%sf.a kEfhda fokakg lSjd thd hdÆfjla tlal hkjdkï wms yeß,d tuq" msßñ <ufhla tlal lEulg fyda *s,aï tlla n,kak hkjdkï ta;a yeß,d tuq" yenehs rEï tllg hkjdkï wms ta .ek l;d lruq" thdj tlal weú;a wms f.or niaiuq lsis lrorhla fjkafka kE lsh,d'

thd uy,a ksjdihla <Û k;r fj,d tlmdrgu we;=,g Èõjd' ug wikSm jqKd ta fj,dfõ' tflka weyqju 6fjks ;Ügqjg .shd lSjd' .sh i;sfh;a wdjd lSjd' thd fldKafvka uQK jyf.k weyqju W;a;r fokafk;a kE ÿj,d .shd lSjd' wms thd,d lSj ;ekg .shd' uu 119 flda,a lr,d fmd,sishg;a tkak lSjd' mifia ;Ügq l<du fodr weßfha kE" h;=rla md;ska f.ke,a,d fodr wer,d neÆju fld,a,hs fYaIdo%Shs we;=f,a ysáhd'

ta fld,a,d hkak yeÿju fmd,sisfhka w,a,d.;a;d' uu lSjd thdg hkak fokak lsh,d' ug thd tlal m%Yakhla kE' fudlo lidfoa jákdlu oek.kak ´ks fYaIdo%s" ke;=j fldfyj;a hk fld,af,la fkfjhs" ta fld,a,d .shd .shduhs wdfha wdfõ kE'' fu;ek ;sífí fjkskau iïnkaOhla'

fldfydu;au fïl iuf;alg m;alr.kak neßo @
taf.d,af,dkaf.a f.oßka äfjdaia tl oeïug uu äfjdaia tl ÿkafka kE' lreKq 12la od,d ;snqKd' tajhska 2la Tmamq lrkak mqÆjka" uf.a wïudf.a ;sín m%Yafkhs thdf.a wïug nekak tlhs" wks;a lreKq 10 Tmamq lrkak nE" tjdf.a ;sfhkjd uu fYaIdo%sg .ykjd" fjk iïnkaOlï ;sfhkjd" fYaIdo%s .eíf.k ysáhu uu thdf.a nvg .eyqjd lsh,d wudkqIsl foaj,a lsh,d ;sfhkjd' uu tfyu ;sßifkla fkfjhs'

tod rEï tlg hklï ys;=fõ kE uu nekao fYaIdo%s fï jf.a fofla mka;shg jefghs lsh,d' iudj fokak neß je/oaola ;uhs fïl' uf.a Ôúf;a wxl tlg ;sífí lidfoa" uf.a je/oaola ;síndkï tal yodf.kak uu neÆjd' fï lidfoa fjkqfjka ´ks fohla flrejd' ug äfjdaia tl fokak yÈiaishla kE" wr lreKq 10 Tmamq l<dg miafia uu ys;,d n,kjd ta .ek'

fYaIdo%s lshkafka fyd| fl,af,la" uu lido ne|mq ukqiaihd yeáhg tl okakjd" ,eÊcdjg yß nhhs" yenehs thd,f.a mjqf,a flfkla ug" ta lshkafka iïm;ag mdvula W.kajkak ;uhs fï foa lf<a" fï foaj,a fndrekï lshkak'

flfia kuq;a fï iïnkaOfhka oek.ekSug ysre f.disma wm fYaIdo%s iïnkaO lr.ekSug lsysmj;djlau W;aidy l<;a weh ÿrl:khg m%;spdr oelajQfha keye'

isoaêh jQ uy,a ksjfia ldurh

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sampath reveals the thruth about Sheshadri Priyasad

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sampath reveals the thruth about Sheshadri Priyasad

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sampath reveals the thruth about Sheshadri Priyasad

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sampath reveals the thruth about Sheshadri Priyasad

Sheshadri Priyasad & Sampath separated - Sampath reveals the thruth about Sheshadri Priyasad

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive