Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Kandy Vijitha Nanda thero talks about ghost

?g ?g wukqiaihska tk mkai,la .ek yduqÿre flfkla lshk w;aNq;ckl l;dj
fyd,auka tlal ld;d lr,;a ;sfhkjÆ

udihlg jeä ld,hla ;siafia úáka úg ukqIH rEm ujñka Èiajqkq u<.shjqka msßila ;uka jykafia jevjik úydria:dkfha wdjdi l=áfha ,e.=ïf.k isá nj wukqIH msßila ishiska ÿgq nj lshk uykqjr úð; kkao ysñmdfKda mjikjd'

bka lsysm fofkl= ;uka jykafiag lror lsÍug W;aiy l< nj o Wkajykafia mjikjd' fï Èkj, wkqrdOmqr fmd;dfka.u msysá Y‍%S úchdrdufha jevjik Wkajykafia fcda;sIH lghq;=j, fhfoñka Èjhsfka úúO m‍%foaYj, úydria:dkj, jevu lrkq ,nk ysñkula'

meúÈ Èúfha jir 20la .;fldg we;s Wkajykafia w;aú¢ fuu w;aNq;ckl isÿúï fm, fufia úia;r l<d
'
zuq,au isoaêh jqfKa óg udihlg ú;r WvÈ' tod ? ud wdjdi l=áfha ie;ms boaÈ n,a,ka nqrk yvla weiqKd' n,a,d fkdkj;ajdu nqrmq ksid uu ke.sg, wdjdi l=áfha fodrlv weúof.k wdj' ta fj,dfj úydr Nqñfha liq l=iq .dñka úYd, msßila isákjd oelald'

ud wf;a ;snqKq fgdaÉ tl o,aj,d ta foig fhduqlrd' túg ud wÿf¾ ÿgq ñksiqka lsisjl= oelafla kE' ud úÿ,s mkaou kej; ksjd oeuqjd' úydr Nqñfha isá msßi kej; ud oelald' ud oek.;a;d fï /iaú isákafka wukqIHhka msßila lshd'

tÈk /h mykajk ;=reu n,a,ka úáka úg nqrk yv weiqKd' miqÈk WoEik odhl uyf;l= ug Woeik yS,a odkh /f.k wdjd' odkh ;enqfõ odkYd,dfõ fïih u;' jÜáfhka jid ;snq odkh jÜáh wer ld ouk whqre ud fydÈka ÿgqjd' ud ta ;ekg f.dia odkh ;sfnkjdo lshd mßlaId l<d' odhl uy;d f.kd yS,a odkh ta whqßkau ;snqKd' kuq;a tys rih yd iqj|la ;snqfKa kE' fï msßi úáka úg udf.a ldurhg meñKshd' kuq;a lsisÿ lrorhla ;snqfKa kE'

iqÿ we÷ñka ieris isá fuu msßi w;f¾ msßñka ldka;djka yd l=vd orejka isáhd' ud úuiqjd WT,d úydria:dkhg meñKsfha wehs lshd' wmg msx uÈ ksid úydria:dkhg meñKs nj Tjqka mejiqjd' WT,dg msx wjYH kï mkaif,a isáhg jevla keye' Wv u¿jg f.dia msx /ialr .ks,a,d lshd ud Wia iajrfhka mejiqjd' bkamiq ud yg tu msßi kej; o¾Ykh WfKa kE'Z

udi tlyudr ld<h ;=, isÿjq isÿúï iïnkaOfhka ;uka jykafiag ;ju;a l=;=y,hla mj;sk nj Wkajykafia jeäÿrg;a wm iuÛ mejiqjd'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive