Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video)
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video)

whs tia ;%ia;jdÈfhl=f.a by, C| fldgi msmsÍ f.dia fjk;a ia:dkhlg jeà ;sìh§;a l;d lrmq yeá
ixfõ§ wh n,kak tmd

ISIS ;%ia;jd§kag y;rjákau t,a,jk m%ydr yuqfõ oeä NS;shg m;aj we;s njg jd¾;d fjkjd' wka;¾cd, jd¾;d mjik mßÈ reishdkq m%ydr yuqfõ Tjqka ikaksfjokh lrk oE u.ska ta ms<sno ;yjqre ù we;'

ta iïnkaOfhka jk yvmghla miq.sh Èk wka;¾cd,hg uqod yer we;s w;r tys i|yka jkafka reishdkq .=jka m%ydrj,ska ;u l|jqre j,g iy hqO gexls wú wdhqOj,g nrm;, ydks isÿjQ njg ISIS uQ,ia:dkhg oekqï fok mKsjqvhls'

ta w;ru .=jkska t,a,jk reishdkq m%ydr yuqfõ isßhdkq mdn, yuqod f.dvìï w;am;a lr.ksñka isáhs' tys§ w,a,d .;a IS ;%ia:hkaf.a urdf.k uefrk ßhla yuqodj úiska tys ;snQ lsf,da .Kkl mqmqrKo%jH isrefjka bj;a lrk ,§'

tfiau m%ydrhlg meñKs ;%ia:jdÈfhl= ;u b,lalh jer§fuka fndaïnh mqmqrjdf.k we;s w;r Tyqf.a by, C| fldgi msmsÍ f.dia fjk;a ia:dkhlg m;s; ù we;' ta jk úg;a yqiau.ksñka isá ;%ia:jdÈhd keröug fndfydamsßila tla frdlaù we;s w;r we;euqka th rE.; fldg wka;¾cd,hg uqod yer we;'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb