Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video)

ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video)

whs tia ;%ia;jdÈfhl=f.a by, C| fldgi msmsÍ f.dia fjk;a ia:dkhlg jeà ;sìh§;a l;d lrmq yeá
ixfõ§ wh n,kak tmd

ISIS ;%ia;jd§kag y;rjákau t,a,jk m%ydr yuqfõ oeä NS;shg m;aj we;s njg jd¾;d fjkjd' wka;¾cd, jd¾;d mjik mßÈ reishdkq m%ydr yuqfõ Tjqka ikaksfjokh lrk oE u.ska ta ms<sno ;yjqre ù we;'

ta iïnkaOfhka jk yvmghla miq.sh Èk wka;¾cd,hg uqod yer we;s w;r tys i|yka jkafka reishdkq .=jka m%ydrj,ska ;u l|jqre j,g iy hqO gexls wú wdhqOj,g nrm;, ydks isÿjQ njg ISIS uQ,ia:dkhg oekqï fok mKsjqvhls'

ta w;ru .=jkska t,a,jk reishdkq m%ydr yuqfõ isßhdkq mdn, yuqod f.dvìï w;am;a lr.ksñka isáhs' tys§ w,a,d .;a IS ;%ia:hkaf.a urdf.k uefrk ßhla yuqodj úiska tys ;snQ lsf,da .Kkl mqmqrKo%jH isrefjka bj;a lrk ,§'

tfiau m%ydrhlg meñKs ;%ia:jdÈfhl= ;u b,lalh jer§fuka fndaïnh mqmqrjdf.k we;s w;r Tyqf.a by, C| fldgi msmsÍ f.dia fjk;a ia:dkhlg m;s; ù we;' ta jk úg;a yqiau.ksñka isá ;%ia:jdÈhd keröug fndfydamsßila tla frdlaù we;s w;r we;euqka th rE.; fldg wka;¾cd,hg uqod yer we;'

ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video) ISIS bomber is found still alive after blowing himself in HALF in botched suicide attack in Yemen - (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, November 05, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.