Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Hot News - Experts confirm objects found at Aralaganwila are meteorites

Hot News - Experts confirm objects found at Aralaganwila are meteorites

W,aldIauhla - Y%S ,xldjg f,dalfhau wjOdkh 
wr,.xú,g m;s; jQ W,aldmd; fldgiaj, y÷kd.; fkdyels Ôúka fldgila

fmdf<dkakrej - wr,.xú, - l=vdjej fj,ahdhg m;s; jQ W,aldmd; fldgia ms<sno isÿlrk ,o kj;u mÍlaIKj,g wkqj f,dalfha úoHd{hskaf.a wjOdkh Y%S ,xldj foig fhduq ù ;sfnkjd'

reishdkq mÍlaIKd.drhla úiska isÿlrk ,o kj;u mÍlaIKj,ska fy<s ù we;af;a tu W,aldmd; fldgiaj, y÷kd.; fkdyels Ôúka fldgila fidhdf.k we;s njhs'

ta wkqj tu W,ald fldgiaj, ;sî hqf¾kshï" f;daßhï iy ghsfÜkshï jeks úr, f,day y÷kd .ekSug yelsj we;s njhs ;drld Ôj úoHd{ lS¾;s úl%ur;ak  lshd isáfha'

miq.sh 2012 jif¾ l=vdjej fj,ahdhg mdIdK fldgia lsysmhla m;s; jqKq w;r miqj isÿlrk ,o mÍlaIKj,ska fy<sjQfha tajd W,aldYau fldgia njhs'

tu wjia:djkays§ kdid wdh;kfha lS¾;su;a uydpd¾hjrfhl= jk ßpâ  ìx yQj¾ mÍlaIK isÿlrñka lshd isáfha tu W,aldYau fldgiaj, ;sî ks¾jdhq Yajikh lrk kj;u nelaàßhd m%fNao folla o yÿkd .;a njhs'
Hot News - Experts confirm objects found at Aralaganwila are meteorites Hot News - Experts confirm objects found at Aralaganwila are meteorites Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, November 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.