Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Two Teachers Fight on World Teachers' Day

Two Teachers Fight on on World Teachers' Day

f,dal .=re Èkh od .=rejre fofofkla‌ .=á fl<shl

f,dal .=re Èkh meje;s Bfha ^6 jeksod& Woeik Wmldrl mx;s .=rejreka fofokl= .=áneg yqjudre lrf.k we;ehs l¿;r ol=K fmd,sish mjihs'

.KldêlrKh W.kajkq ,nk fuu mqoa.,sl mx;s .=rejreka fofokd w;a m;%sld fn§fï m%Yakhla‌ u;
fufia .=áneg yqjudrejl fh§ we;ehs o ;u mqoa.,sl mx;sh wi, ;j;a .=rejrhl=f.a f.da,hl= w;am;%sld fn§u fuu .egqug uq,a ù we;ehs o fmd,sish mjihs'

.=áneg yqjudrejl fhÿKq fuu .=rejreka fofokdu l¿;r ol=K fmd,sish úiska Bfha ^6 jeksod& Wfoa w;awvx.=jg f.k ;ssìKs'

l¿;r ol=K uQ,ia‌:dk m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il iïm;a nKa‌vdr uy;df.a Wmfoia‌ u; fmd,sia‌ mÍla‍Il fla' tia‌' khkm%sh uy;d úiska fuu isoaêh ms<sn|j mÍla‍IK isÿlrkq ,nhs'
Two Teachers Fight on World Teachers' Day Two Teachers Fight on World Teachers' Day Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, October 07, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.