Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News New driver's license Has Odd Changes
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

New driver's license Has Odd Changes

ßheÿre n,m;‍%hg wÆ;a j.ka;shla tl;=fjhs

ßh wk;=rlska lsishï mqoa.,fhl= ñh.sh fyd;a tu mqoa.,hdf.a jl=.vq we;=¿ YÍrfha wfkl=;a fldgia fi!LH wud;HxYhg ish leue;af;ka ,ndfok njg jQ j.ka;shla ßheÿre n,m;‍%h ksl=;a lsÍfï§ we;=<;a lsÍu flfrys fi!LH wud;HxYfha wjOdkh fhduqj ;sfnkjd'

wud;HxYh ksl=;a l< ksfõokhl oelafjkafka úfoaYSh rgj, fuu jevms<sfj< isÿlr wjhj noaO lsÍfï ie;alï id¾:lj isÿ lrk njhs'

fuu jevms<sfj< ls‍%hd;aul l< yels C%ufõoh ms<sn| jd¾;djla läkñka ;uka fj; ,ndfokakehs fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d ks,OdÍkag Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb