Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kotakethana mysteries resume - woman complains after seeing an Unknown Man

Kotakethana mysteries resume - woman complains after seeing an Unknown Man

lyj;a; fldgfl;k h<s;a WKqiqï fjhs
ksjila wi,ska wdhqOhla .;a ñksfila u;=fjhs

wdkafoda,kd;aul ldka;d >d;k lsysmhlau isÿ jQ lyj;a;" fldgfl;k ksjila wi< wdhqOhla /f.k ieÛù isá mqoa.,hl= iïnkaOfhka fmd,sishg meñKs,a,la ,eî we;ehs lsh;s'

ujla yd ÈhKshla muKla Ôj;ajk ksjila wi< tfia ieÛù isá mqoa.,hd ksfjfia we;s cfka,fhka oel we;s tu ksfjfia ÈhKsh ^29& lE.ioa§ Tyq m<d f.dia we;ehs fmd,sishg l< meñKs,af,a i|yka fõ'

fldg l,siula muKla ye| Wvqlh ksrej;aj isá tu mqoa.,hd ksji wi,g meñK we;af;a fldgfl;k wdrlaIdjg isák fmd,sia ks,OdÍka tu ksjig meñK fmd; w;aika lsÍfuka miqj njg fmd,sish iel lrhs'

tu isÿùu;a iu. h<s;a fldgfl;k jeishka NS;shg m;aj we;s w;r óg fmr tu m%foaYfha ldka;d >d;k 17 la isÿù we;'


Kotakethana mysteries resume - woman complains after seeing an Unknown Man Kotakethana mysteries resume - woman complains after seeing an Unknown Man Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, October 18, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.