Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Kondaya Dunesh Priyashantha talks about his name

Kondaya Dunesh Priyashantha talks about his name

uf.a ku fldKavhd fkfjhs
uu lef,a bkafka kE" ufâ ksÈhkafka kE
flan,a" fydaia" fmdÆ j,ska .eyqjd
fiahd ¥IKh lrd lsh,d uu lSfõ kE

ksjilg whq;= f,i we;=¨ ùu iy mqoa.,fhl=g myr§ iq¨ ;=jd, lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isá ÿfkaIa ms‍%hYdka; wem ,eî nkaOkd.drfhka wo ^23& ksoyia jqKd'

wem f,aLKhg w;aika ;enqfõ Tyqf.a ujhs'

.ïmy  ufyaia;‍%d;a wêlrKfha§ wod< ffk;sl lghq;= isÿ jQ w;r nkaOkd.dr ks,Odßka úiska tu wêlrKhg /f.k wd ÿfkaIa tys§ ish {d;Ska iu. tla jqKd'

tu wjia:dfõ udOHfõ§ka weiQ m%YaK j,go Tyq ms<s;=re ÿkakd' Tyq mejiqfõ lsis÷ je/oaola fkdl< njhs'

wod, ùäfhdaj my;ska n,kak

Kondaya Dunesh Priyashantha talks about his name Kondaya Dunesh Priyashantha talks about his name Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, October 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.