Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura

Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura

lrdfÜ YQrfhl= jk jika; fidhsid ;shqKq wdhqOj,ska myr § >d;kh lrhs

rd;%s iudc Yd,d ysñlrefjl= lmd fldgd >d;kh lr ;sfnkjd'

wkqrdOmqr fmd,sia jifï uqÈ;d udjf;a msysá rd;S‍% iudc Yd,dfõ ysñlre fuf,i lsishï msßila úiska Bfha ^24& rd;s‍%fha lmd fldgd >d;kh lr ;sfnkjd'

fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõ rd;s‍% 11 hs 45 g muK uqyqKq wdjrKh lr .;a msßila meñK iudc Yd,dfõ ysñlreg iy fiajlhka ;sfofkl=g ;shqKq wdhqOj,ska myr§ we;s njhs'

tys§ nrm;, ;=jd, ,enQ rd;S‍% iudc Yd,dfõ ysñlre jk jika; fidhsid kue;a;d m‍%;sldr i|yd wkqrdOmqr frday,g we;=<;a flreKd' tys§ Tyq ñhf.dia ;sfnkjd'

lrdf;a YQrfhl=o jk Tyq rEmjdyskS ßhe,sá jevigyklskao ch.‍%yKh l< wfhla' myr§u i|yd mqoa.,hka úisfofkl= muK meñK we;s njhs oekg isÿ flreKq úu¾Ykj,§ wkdjrK ù ;sfnkafka' isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia mÍlaIK ls‍%hd;aulhs' ;=jd, ,enQ rd;s‍% iudc Yd,dfõ fiajlhka fofofkl= wkqrdrOmqr uy frdayf,a m‍%;sldr ,nkjd'Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura

Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura

Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura


Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura

Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura


Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura Karate Wasantha Zoysa murdered in Anuradhapura Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, October 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.