Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Kahawatta murder incident - Updates


lyj;af;a ldka;djf.a >d;lhd ldka;dj lr ;ndf.k óg¾ 150la ÿr .syska
fifrmamq fol Tiafia zfrdlSZ hhs
PdhdrEm iy ùäfhda

lyj;a;" fldgfl;k ´md; j;=hdfha ldka;djl >d;kh lsÍfuka miq >d;lhd ldka;dj lru; ;ndf.k j;=hdfha lkao uqÿkg f.k f.dia oud f.dia we;s nj ta iïnkaOfhka flreKq uQ,sl mÍlaIKj, § fy<sorõ ù we;'

lyj;a;" fldgfl;k ´md; j;=hdfha ldka;djl wìryia f,i lmdfldgd >d;kh lsÍfï isoaêh iïnkaOfhka oekg isÿ flfrk mÍlaIKj,g wkqj fuu >d;kh tu m%foaYfha whl= iïnkaO ù l< tlla njg ‍fmd,sia mÍlaIK lKavdhu iel m< lrhs'

´md; fol fldgig wh;a j;=hdh ueo § fuu >d;kh isÿjk úg;a tu j;=hdfha ldka;djka f;a oÆ fk<ñka isg we;s nj o fy<s ù ;sfí' weh f;a oÆ l+vh ysi u;ska Wiq,df.k hñka isák wjia:dfõ § tu ukakd myr t,a,ù we;ehs iel flf¾' wehg .eiQ ukakd myr je<elaùug W;aidy oeÍfï § wef.a w;g;a wef.a ysig;a tljr je§ we;s nj ndysr ;=jd, wkqj fmkS hk nj ‍fmd,sish iel lrhs'

tfiau >d;kfhka miqj >d;lhd ldka;dj lru; ;ndf.k f;a j;=hdh ueÈka lkaoke. we;s nj;a tfia ke. óg¾ 150la muK by<g f.dia f;a m÷rla ueÈka oud f.dia we;s nj;a mÍlaIKj, § fy<s ù we;' miqj iellre tu ia:dkfha § wef.a  we÷ï >d;khg fhdod.;a njg iel flfrk msysh fhdod lmd we;s nj;a tf,i lmd we;af;a >d;kh iïnkaO idlaIs fjk;lg fhduq lsÍug fyda fjk;a hulg oehs is;k nj ‍fmd,sish mjihs'

flfia fj;;a fuu ldka;dj ¥IKhg ,la jQjdo ke;ao hkak mYapd;a urK mÍlaIKfha § ;yjqre lr .ekSug fkdyelsùu fya;=fjka wef.a YÍr wNHka;r fldgia rcfha ri mÍlaIljrhd fj; o" fnd/,a, Ôkafgla wdh;kh fj;g o mÍlaIK i|yd fhduq lsÍug ‍fmd,sish ;SrKh lr we;' fï jk úg fuu >d;kh iïnkaOfhka ´md; j;=hdfha ;=kaoyilg wdikak ck;djlf.ka m%ldY igyka lr.ekSu o Bfha tu m%foaYfha § isÿ úh'

tfiau wod< >d;kh iïnkaO mÍlaIK i|yd r;akmqr fldÜGdihg wh;a ‍fmd,sia ia:dk o" ol=Kq m<df;ka ‍fmd,sia lKavdhï folla o" ryia ‍fmd,sia lKavdhï lSmhla o" úfYaI ld¾h n<ldfha fin¿ka o" rdcH nqoaê f;dr;=re tallfha ks,OdÍka we;=¿ ‍fmd,sia ks,OdÍka fooyilg wdikak ixLHdjla tlg tlaù tu m%foaYh mqrd fidaÈis fufyhqula isÿ flßKs' tys § iellghq;= mqoa.,hka oifokl=g wdikak ixLHdjla /f.kú;a m%Yak lr we;'

fï w;r fldgfl;k ´md; j;=hdfha § 48 yeúßÈ ldka;djla >d;kh lsÍu .ek fifrmamq folla Tiafia ,enqKq fydavqjdjla u; mÍlaIK wdrïN lr we;'

kdoka mdmamq kï 48 yeúßÈ ldka;dj >d;kh lr ;snqK j;=hdfha § whs;slrejl= fkdue;s mdjyka hq., Bfha ^30& yuqúh'

‍fmd,sia ks, iqkL frdlS fhdojd mÍlaIK lrkq ,eìh' >d;kh lr ;snQ ia:dkfha isg óg¾ 500la ÿßka fuu ÿUqre meye;s mdjyka hq., yuqúh'

frdlS mÍlaIK i|yd fhduq l< o j;=hdh ueÈka ál ÿrla f.dia W! k;r jQ w;r fifrmamq hq.,fhka fydavqjdjla fidhd.ekSug Bfha Èkfha § fkdyels úh'

weô,smsáh ks, ‍fmd,sia iqkL wxYfha yd lyj;a; ‍fmd,sisfha ks,OdÍka meh follg wdikak ld,hla frdlS ks, iqkLhd fhdojd fidaÈis isÿ lf<ah'

foore ujf.a isrer mYapd;a urK mÍlaIKfhka miq fmf¾od ^29& rd;%S lyj;a; ´md; j;=hdfha ksfjig /f.k wdfõh' foayhg wjika f.!rj oelaùug fndfyda msßila Bfha Èkfha § meñKshy'

mdmamq uy;añhf.a ysig ;shqKq wdhqOhlska t,a, lrk ,o oreKq myrj,a olakg ;snQ nj;a nrm;< lemqï ;=jd, myla olakg ;snQ nj r;akmqr uy frday‍f,a úfYaI{ wêlrK ffjoH ks,OdÍ álsß nKavdr uy;d ish jd¾;dfjka olajd ;sìK' isref¾ fldgia lsysmhla jeäÿr mÍlaIK i|yd fld<Ug hjkq ,eìh'

fï w;r lyj;a;" ´md;" j‍f,af.dv m%foaYfha j;= lïlrejka 200lg wêl msßila Bfha ^30& Woaf>daIKhl ksr; jQy' j;= lïlre msßi lshd isáfha fldgfl;k" ´md; wd§ .ïudkj, we;eï m%foaYj,g ‍fmd,sia úfYaI ld¾h n<ldh fhdojd ;snqK o j‍f,af.dv .ïudkhg lsisÿ wdrlaIdjla fkdue;s njh'

úfrdaO;dlrejka msßi lyj;a;)´md; ud¾.fha lsf,daóg¾  folla muK .uka lr ´md; f;a l¾udka;Yd,dj bÈßmsg úfrdaO;djl ksr; úh' ldka;djka urK whg ksis oඬqjï ,ndfok f,i Tjqyq b,a,d isáhy'

>d;khg ,la jQ ldka;djf.a foayh ms<sn| wjika lghq;= wo ^01& isÿlsÍug kshñ;h' >d;k isoaêh ms<sn| mÍlaIK fufyhùu inr.uq m<d; Ndr jevn,k ksfhdacH ‍fmd,siam;s iqñ;a tÈßisxy uy;df.a fufyhùfuka r;akmqr ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ md,s; m%kdkaÿ uy;d we;=¿ inr.uqj m<df;a ishÆu ‍fmd,sia ia:dkj,ska le|jQ ish .Kkl ‍fmd,sia lKavdhul iyNd.s;ajfhka Bfha Èkfha § o isÿ úh'

.hdka .d,a,f.a$O¾um%sh ,shkwdrÉÑ$iurùr ksfrdaIKKahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Kahawatta murder incident - Updates

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive