Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

wð;a - fla' iqÔjd ish wdor l;dj fy<slrhs
ug fyd| ìß|la‌ ,enqKd - wð;a
fmd<fõ mh.y,d bkak msßñfhla‌ ,enqKd - fla' iqÔjd

l,d f,dalfha l,d mqj;aj,g jvd oeka mdGlhkag lshjkak ,shkak fj,d ;sfhkafka fm!oa.,sl Ôú;fha f;dr;=refka' wms tfyu lshkafka l,dlrejkaf.a Ôú; ojiska oji wÆ;afjk yskaod' miq.sh ojil .dhk la‍fIa;%fha ckm%sh fofofkl=f.a Ôú;j,;a tfyu fjkila‌ jqKd' bÛsurk ;re ?k flda .S;h .hk fla' iqÔjd iy iqÿ wr,sh u, .S;h .hk il=rd f¾kaþ lKa‌vdhï kdhl wð;a uq;=l=udrK tl jy<la‌ hgg wdjd' .dhk la‍fIa;%fha fï l;dj .ek yßhg l;dny fjkjd' yefudau l;d fjk fï l;dj .ek ta fom< wmsg lsõj l;dj fuf,i fm< .eia‌iqjd'

fldfyduo iqÔjd@

fndfydu i;=áka iu.sfhka wdofrka ksoyfia Ôj;a fjkjd'

Ôúf;a wÆ;aùuo fï fjkig fya;=j@

óg wjqreÿ ;=klg l,ska Ôúf;a tla‌;rd ;eklÈ lvd jegqKd' orej;aa tla‌l uu ;ksjqKd' ta w;S;h j<,d fmd<fõ mh.y,d bkak wjxlñka yd wdorfhka ms/Kq hym;a ukqia‌ifhla‌ uqK.eyqKd' thd ;uhs wð;a uq;=l=udrK'

fï iïnkafog wjqreoaola‌ ú;r fjkjÆ fkao@

wms fiÜ‌,a fj,d wjqreoaola‌ ú;r fjkjd'

ta lshkafka m<uq újdyfha kS;suh .egÆ úi¢,d bjro@

Tõ' le¿ï iu. kS;sfhka fjkafj,d wjqreÿ ;=kla‌ ú;r fjkjd' kuq;a wð;aj;a le¿ïj;a uuj;a w;r lsisu ;ryla‌ keye'

oeka fldfyo mÈxÑh@

w;=/.sßfha'

wð;a tla‌l id¾:l Ôú;hla‌ .;lrkak mq¿jkao@

wksjd¾fhkau' wð;a ug uqK.eyqfka wo Bfha fkfuhs' ta jf.auhs thd uq¿ f,dalhla‌ y÷kk pß;hla‌' uf.a Ôúf;a wka;su fudfyd; ola‌jdu fï ne£fï fjkila‌ fjkafka keye'

ÿjg lf<a widOdrKhla‌ fkao@

le¿ï ÿj od,d hoaÈ nndg wjqreÿ ;=kyudrhs' ;d;a;d flfkla‌f.ka orefjl=g ,eìh hq;= hq;=lï wð;a weú;a ishhg ishhla‌u msfrõjd' tal jpkj,ska lshkak neye' oeka nnd ug jvd wð;ag ;uhs f.dvla‌ lsÜ‌gq'

Tfydu lsõjg myqfjkfldg tajd fjkia‌fjkak neß lul=;a keyefkao@

ffojh iy Ôúf;a fjk foaj,a fjkia‌ lrkak neye lsõjg uu yeu isÿùula‌ Èydu Okd;aulj ys;k flfkla‌' wms fokakf.a Ôús;j,ska oeka y;frka ;=kla‌u f.ú,d bjrhs' wð;af.ka wo ug ,efnk ta .re;ajh yd wdorh ljodj;a wvqjla‌ fjkafka keye lshk tl ug úYajdihs'

wð;a iqÔjg wdorh lf<a fldhs ldf,a b|,o@

iqÔjd .dhsldjla‌ yeáhg w÷rf.k kï jir .Kkdjla‌ fjkjd' kuq;a wms fokakg fokakd wdorh lrkak .;af;a kï óg wjqreoaolg ú;r l,ska'

fï ;SrKh yskaod Tng wdorh lrmq ;/Ksfhda ÿla‌fjhs lsh,d ys;=fõ keoao@

uu ljodj;a mjq,a ixia‌:dj ;=< b|,d fma%la‍Il ck;dj Èyd n,mq flfkla‌ fkfuhss' je<| .ekSu iy m%;sla‍fIam lsÍu thd,d i;=hs' uu ys;kjd fïl thd,d m%Yakhla‌ lr.; hq;= keye lsh,d'

iqÔjg fyd| ìß|la‌ fjkak mq¿jkao@

wksjd¾fhkau' ug úYajdihs fyd| ìßola‌ ug ,enqKd lsh,d'

Tfí f.oßka úreoaO jqfKa keoao@

uf.a foudmshka Ôj;=ka w;r keye' whshd ;uhs uf.a mia‌fika ysáfha' fï lghq;af;È;a thd,d uf.a <.skau isàu ug Yla‌;shla‌ jqKd'

fï ;SrKh .ek Tfí ñ;=rka fudlo lsõfõ@

ñ;=rkaf.a mqoa.,sl Ôú;j,g uu ljodj;a tì,d keye' uu ix.S;h bf.k .;af;;a fndfydu wudrefjka' tod Èla‌je,a, uf.a .fï ysgmq hd¿fjda lSmfokdu ;uhss wog;a uu <Ûskau weiqre lrkafka' ta iïnkaO;d wog;a ta úoygu ;sfhkjd'

Tn .;a; ;SrKh yß ;SrKhla‌o@

fndfydu ys;,d u;,d .;a;= ksjerÈ ;SrKhla‌'

iqÔjd Tfí úYajdih lvlrk tlla‌ ke;so@

iqÔjd ug ola‌jk .re;ajh wo;a tod jf.auhs' ta ksid Th m%Yakh .ek ug fomdrla‌ ys;kak fohla‌ keye'

,la‌ñ” w;=fldar,
Pdhd- iqcd;d chr;ak

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

K. Sujeewa & Ajitha Muthukumarana talk to the media about their affair

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive