Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with K Sujeewa Sujeewa & Ajith Muthukumarana

wð;a whshf. ;Üfgg ;uhs  ux jYS jqfKa
biair b|kau uf.a ÿjhs" uuhs fokaku fldKafv jjmq msßñ whg wdiu kE
wð;a .ek fla iqðjd lshk l;dj
- kj;u PdhdrEm iys;hs

wð;a uq;=l=udrK iy fla' iqÔjd lshk fokakj rfÜ ljqre;a w÷kkafka m%ix. fõÈldj yevlrk pß; folla yeáhghs' fï fokak .ek  fjk fjku okakjd jqKdg" fokakd tl jy,la hgg wdmq nj okafk fndfydu ál fokhs' miq.shod ta fokakd mqj;am;lg lshmq l;dj my,ska n,kak''

fokak;a tlal yx.f.k b|mq ryi t<slrkakhs wms yokafka@
tal ryila úÈhg yx.f.k b|mq fohla kffuhs'ta;a wms tl;=jqKq uq,a ldf,Èu wms ys;=jd wms fï wÆ;a Ôúf;a .ek udOHj,g miafi ojil lshuq lsh,d'
b;sx tfyu tl f.orlg weú;a" yßhgu wjqreoaola .;jqKdg miafihs fï wms .ek udOHhg lshkafka'

fldhs ldf,o b;ska  fokak tl jy,la hgg wdfõ@
yßhgu wjqreoaolg l,ska iema;eïn¾ udfiÈ' iqÔjdf.a;a" wð;af.a;a Ôú;j, ;snqKq m%Yak le,ô,s iuh oeka bjrhso@ fokakf.u Ôú; oekakï yßu ,iaikg .,df.k hkjd' uf.a l,ska újdyh lvdjegqKg miafia uu wjqreÿ ;=kla ;kshu Ôj;ajqKd' wð;a whsh;a thdf.a Ôúf;a fndfydu wudre ld,hla f.jñkqhs ysáfha' wms ys;j;a jqfKa ta mrK l;d fiaru iu:hg m;ajqKdg miafihs'

iqÔjd wð;aj w÷k.;a yeá wmg lshkjo@
wð;a uq;=l=udrK lshk l,d  Ys,amshdj w÷kkafka ke;af;a ljqo@ ix.S; lafIa;%hg tkak iEfykak ldf,lg l,skqhs .dhlfhla úÈhg uu thdj w÷k.;af;a' ux wdijqfKa thdf.a ziqÿ wr,shd u,Z isxÿjg…

b;sx ta oelmq .dhlhdg iqÔjd ys;j;ajqK yeá lshkak wlue;so@
uu ix.S;hg weú;a" isxÿjla folla lshkfldg tajf.au uu t<suyka  m%ix.j, isxÿ lshkak hkfldg wð;a whshd ug ks;r ks;r uqK.eyqKd' whshdf.a il=rd f¾kaÊ nEkaâ tfla fld,af,d tlal uu yßu ,iaik bÈßm;a lsÍï l<d' b;sx wfma hd¿lu jeälf<a ix.S;h lsh,d lsõfjd;a yßhgu yß'

we;a;gu uf.a m<uq újdyh bjr jqKdg miafia wms ks;r ks;r uqK.eys,d wfma m%Yak fnod.;a;d'  iEfykak foaj,a l;d l<d'

wð;a uq;=l=udrK lshk flkdj ziajdñ mqreIhdZ lr.kak iqÔjd ys;=fõ wehs@
ux wdiu lf<a thdf. ;Üfgg' ta ;Üfg ;uhs udj jYS lr.;af;a'

fldfydu;a biair b|kau uf.a ÿjhs" uuhs fokaku fldKafv jjmq msßñ whg wdiu kE' tfyu wh oelalu wms fokakd l=gq l=gq .d,d yskdfjkjd' zwr n,kak fl,af,la jf.a fld,af,la hkjd lsh,d'Z wfka b;sx tal uf.a mqoa.,sl woyila ú;rhs' fldKafv jjmq wh oeka b;sx ux tlal ;ryfjhs'

iqÔjd wdilrk wð;af.a fyd| .;s.=K fudkjo@
thd mqÿu ;rï bjiSula ;sfhk flfkla' fldhs;rï ßoaÿj;a mdvqfõ bji.k  bkak flfkla thd'  ta jf.au yßu újD;hs' wfma Ôú;j, isoaOfjÉp ishÆu foaj,a wms fokaku fndfydu újD;j l;d ny lrkjd

iqÔjdf.a mqxÑ ÈhKsh wð;aj ms<s.kak iQodkï jqKdo@
w‍fmdhs Tõ' uu äfjdaia jqKdg miafia" uu hk yeu ;eklu ÿjj tlalka .shd' ta ksid  ÿj wð;a whshj fyd|gu w÷kkjd'

oeka ÿj ud tlal ;rugu wð;a whshd tlal;a mqÿu ;rï iómhs' iuyr foaj,a thd ug;a biafi,a,d lshkafka whshg ;uhs'

mqxÑ ÿjg  oefkk ;d;a;df.a wvqj mqrjkak wð;a whshd iu;a fõúo@
uf.a m<uq újdyh ì|jefgk fldg ÿjg jhi wjqreÿ y;rhs' tod b|ka uu orejg fudk iem ÿkak;a thdg ;d;af;l=f.a wvqj mqrjkak ug neßjqKd' tawvqj msrjqfKa wð;a whshd ug yuqjqKdg miafihs' we;a;gu wð;a whshj ug yuqjqfKa uf.a ÿjf. fmr msklg lsh,hs ug ysf;kafka'

fla' iqÔjd fndfydu yeÛqïnr úÈhg l;d l<dg miafia wms wð;a uq;=l=udrK fï mqxÑ mjq‍f,a kdhl;=ud Èydjg yereKd' fï wð;a lshQ foaj,a…

iqÔjdg wdorh lf<a wehs wð;a@
thd yßu nqoaêu;a úÈhg m%Yakj,g uqyqK fok flfkla' ta jf.au thdgu wkkH jqKq úÈhlg Ôj;afjk flfkla' ux wdof¾ lf<a ta .;s.=Kj,ghs' thd we÷ï w¢kafka" fldKafv n¢kafk" ud, j<Æ odkafka thdf.u úÈhg' ux wdof¾ jqfKa wkak ta iqÔjdg'

ta;a oeka fokaku .S; f,dalfha ld¾h nyq, fjkfldg iqÔjd fyd| ìß|la fõúo@
uu idïm%odhsl ìß|laj n,d‍fmdfrd;a;= fjkafka kE' wksl wms fokaku .S; f,dafla bkak ksid wmg wdrdOkd ,efnkafka' .uka ìuka hkak tkak fjkafka yeu foau lrkak fjkafka tlgu ;uhs'

f.jqKq w;S;h .ek wð;a fudlo ys;kafka@
wms ,enqKq foa ú¢kak ´k' w;S;hg ffjr lr,d jevla kE' wog;a uu uf.a w;S; Ôú;h fjkqfjka bgq l< hq;= hq;=lï wl=rgu bgq lrkjd' ta jf.au iqÔjd lshkafka uf.a Ôúf;a ,iaik lrkak ,enqKq ;E.a.la nj;a fkdlshdu neye'

wkd.;h .ek fokakf. ie,iqï fudkjf.ao@
m%ix.  fõÈldj tkak tkaku lvd jefgk ;ekla njg m;afj,d' wms fokaku m%ix. fõÈldfjka Ôj;afjk fokafkla ksid" bÈßhg;a ta .eku n,d‍fmdfrd;a;= ;shdf.k bkak neye'

ta ksid  wms jHdmdr me;a;g  fhduqjqKd' rEm,djKH me;af;a jf.au fydag,a lafIa;%fha jHdmdrj,g wms i,a,s wdfhdackh l<d' b;ska oeka bÈßhg wms isxÿ lsõj;a ke;;a  wmg wd¾:sl m%Yak tkafka kE'

ta lshkafka fokakdu ix.S;fhka iuq.kak n,d‍fmdfrd;a;=jlskao bkafka@
keye' wms fï fjkfldg wÆ;a .S; ;=kla má.; lr,d ;sfhkjd' ta ,iaik iskaÿ ;=k wfma wdor”h rislhkag fokak oji Wodfjkl,a wms;a wdidfjka n,df.k bkakjd'

t;ekska tyd bÈß Ôúf;a@
we;a;gu f,dl= ie,iqï kE' wms wjqreÿ yegla Ôj;a jqfKd;a" wms fï Ôúf;ka Ndf.lg jvd f.j,d bjrhs' b;sß Ôúf;a wd.ug keUqrej mskg oyug ,eÈj lghq;= lrkak n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd' ux ys;kafka wfma Ôú;j, wms lrmq mjq oeka f.ú,d bjrhs'

i|ud,s j¾KiQßh


Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Gossip chat with K Sujeewa & Ajith Muthukumarana

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive