Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip Chat with Dasun Madushan

n,af,d wmsj lEjd lsh,d
wms n,a,kaj lkafka kE''
w.kqjr uykqjr lshmq oiqka
Tyq úfõpkh lrk whj
n,a,kag iu lrhs''

fldfydu jqK;a ug ÿl Ykqo%s .ek uu fld,af,la thd fl,af,lafka''

b;sx fldfyduo oiqka@

bkakjd''' bkakjd'''

fï ojiaj, oiqka ckm%sh pß;hla fj,dfka''' ux ys;kafka iqm¾ iagd¾ ldf,j;a oiqkag iudc fjí wvúj, Th ;rï ckm%sh;djla ,enqfKa kE'''@

talfka''' ,xldfõ fld,af,d ug yß wdofrhsfka''' ta wdorh ;uhs Th m%ldY lf<a'

fldfydu yß jevigyklg .syska kd .;a;d fkao@

iuyre zkd .;a;dZ lshkjd' ;j;a iuyre zúys¿jla jqKdZ lshkjd' ;j;a wh jevigyk zúys¿jlg .;a;dZ lshkjd' tl tlaflkd tl tl úÈfhka w¾: olajkjd' yenehs Th Tlafldu msáka n,,d lshk l;d' we;a; ljqre;a okafk kEfka'

fudllao b;ska Th ljqre;a fkdokak we;a;'''@

z;reu,a w;ßkaZ lshkafka yrj;a ixjdohla fkfuhs' tal fndfydu úfkdaod;aul jevigykla' jevigyk fufyhmq gIaud;a" Ykqo%s;a uu;a fkdokak wh fkfuhsfka''' ta ksid wms fndfydu ieye,aÆfjka jevigykg iyNd.s jqfKa' uq, b|kau úys¿fjkauhs ysáfha''' Th m%Yak wyk fi.aukaÜ tfla§ jqK;a iSßhia jqfKa keye' wks;a tl ´l meh fol yudrla frfldaâ lrmq jevigykla' yenehs täÜ l<du mehhs' úldYh fjÉp jevigyfka wms lrmq lshmq yeufoau kE'

fldfydu yß oiqka ,xldfj w.kqjrhs" ,xldjg ksoyi ,enqK ojihs oekf.k ysáfh kE fkao@

ta fol okafk ke;akï ,xldfj b|,;a jevla kEfka''' yenehs wfma T¿j, ;sfhkafka ñhqisla''' wms bkafka ta f,dafla''' .fyka f.ä tkjd jf.a weyqjdu tlmdrgu u;la fkdfjkak mq¿jka' ta;a miafia wms yß W;a;f¾ lsõjd''' tal jevigyfka ;sífn kE'''

we;a; tal kï fjÉp foa jerÈhs fka''' oiqka,g fjÉp ydkshg t;fldg j.lshkak ´kE jevigyka ksIamdoljrhdo@

kE''' kE''' Tyq;a wms jf.au tal uyd f,dl=jg ys;=fj kEfka''' thd jqK;a ys;=fj jevigyfka úfkdaodiajdoh .ekfka''' ug wdorh lrk ,xldfõ fld,af,d ál ´l cd;sl m%Yakhla lr .kSú lsh,d ksIamdoljrhdj;a ys;kak ke;sj we;sfka' fldfydu jqK;a ug ÿl Ykqo%s .ek' uu fld,af,la' thd fl,af,lafka''' ug jvd thd wmyiq;djg m;a fjkjdfka'

fudk lafIa;%fha ysáh;a rg f;dg .ek wjfndaOfhka bkak ´kE fkao@

tal we;a;' yenehs wms ish,a,o;a,d fkfuhs' wms ldg;a jerfokak mq¿jka' wvqmdvq fmkak,d fok tl fjku fohla' yenehs weßhia lj¾ lrk tl fjku fohla'

flaka;sfhkao l;d lrkafka oiqka'''@

kE''' fmdâvlaj;a flaka;s kE''' n,af,d wmsj lEjd lsh,d wms n,a,kaj lkafka kEfka''' fudlo wms ñksiaiqfka' fldfydu;a wfma fld,a,kag ud;a tlal fmdä weßhia tlla ;sfhkjdfka''' fï isoaê;a tlal ta weßhia lj¾ fjkak we;s'

fudllao ta l;dfj f;areu'''@

kE''' b;ska Th ug wdorh lrk wh wdof¾g lrk foaj,afka''' uu ´jf.ka ief,kafk kE''' udj jÜgkak;a nE''' fudlo uu ia;%S ¥IK lrmq" jxpd lrmq" fydrlï lrmq" wmrdOldrfhla fkfuhsfka''' ta;a wfma fld,af,d m%Yak follg je/È W;a;rhla ÿkakd lsh,d uQKq fmdf;a uv .ykafka wmrdOldrfhla jf.afka''' fuÉpr ld,hlg uu f.disma le/lag¾ tlla jqfKa keye' fudlo tfyu fjkak fya;=jla ;snqfKa keye' oeka b;ska tal;a yßfka'

miq;eùulao ;sfhkafka'''@

wfmda kE''' uu miq;efjkafk kE''' wehs uu miq;efjkafka''' uu jrola lf<a kEfka''' wks;a tl ljqre fudkjd lsõj;a uu lrk lshk foa k;r fjkafk;a kE''' udj Èrjkafk ke;s wh" uf.a iskaÿj,g wlue;s wh ta iskaÿ wykafk kE lsh,d uu iskaÿ fkdlshkafk;a kE''' Th jf.a foaj,aj,ska udj jÜgkak nE'''

oiqka)Ykqo%s fmïj;=ka lsh,d rdjhla hkjd'''@

Tõ''' taj;a Th iudc fjí wvúj, ymkalï ;uhs' kslka bkak whg lrkak jevla ;sfhkak ´kEfka''' ta wh ;ukag ysf;k ysf;k foa fydh,d n,kafk ke;sj m<lrkjd' taflka wks;a ukqiaihg fjk ydksh .ek ys;kafk kE''' we;a;la kï lsõj;a lula kE'

fldfydñka fldfydu yß meh .dKla we;=<; oiqka uQKq fmdf;a pß;hla jqKd'''@

Tõ''' iqÔg miafia gP tfla ysÜu pß;h jqfKa uufka''' tl w;lg tal;a fyd|hs ;j ál ojilska uf.a iskaÿjla t<shg wdjyu;a lshhsfka ,xldfj w.kqjr uykqjr lshmq whshdf.a iskaÿjla lsh,d' m%pdrK úhoula ke;=ju mí,sisá ,efnkjd'


wÆ;a iskaÿjla ks¾udKh l<do@

Tõ''' ;j ál ojilska m%pdrh fjkak mgka .kS'

.dhlfhla úÈhg wdmq .uk .ek i;=gqo@

i;=gqhs''' uu uf.a wruqKqj,g .syska ;sfhkjd' ;j jev biairyg lrkjd''' iuyr úg ug wdorh lrk wfma fld,a,kag taj;a f.dka mdÜ jf.a fmakak mq¿jka' f.dka wd;,a jf.a oefkkak mq¿jka''' ta f.d,a,kag ta oeksÉp úÈh m%ldY lrkak;a mq¿jka' yenehs ljqre fudkjd lsõj;a uu lrk foaj,a ldgj;a nfha k;r lrkafk kï kE'

ysfïId ijka;S rdcmla‍I

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive