Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Girl tries to jump into Mahaweli River (Watch Video)

Girl tries to jump into Mahaweli River (Watch Video)

uyje,s ..g mkskak .sh ;reKshla fírd.;a yeá ^ùäfhda& 

uykqjr - ;ekafkl=Uqr md,u wi<ska uyje,s .Ûg mekSug W;aidy l< ;reKshla m%foaYjdiSka iy fmd,Sish tlaj wo ^06& fírd.;a;d' fmd,Sish ioyka lf<a wod< ;reKsh n,f.d,a, m%foaYfha mÈxÑ úis tla yeúßÈ wfhl= njhs'

;reKsh  .x bjqr Èf.a weúof.dia we;s w;r ù we;s w;r th ÿgq mqoa.,fhla fï ms<sn|j wjg msßia oekqj;a lr ;sfnkjd'

miqj ;j;a msßila tlaj  .Ûg nei wehj w,a,df.k f.dvg /f.kú;a ;sfí' flfia fj;;a f.dvg f.k tk  wjia:dfõ§o weh l<n, lr  ñ§hkakg W;aidy lr we;'

;reKsh .Ûg mkskakg W;aidy l< fya;=j ;ju;a wkdjrKh ù keye'

Girl tries to jump into Mahaweli River (Watch Video) Girl tries to jump into Mahaweli River (Watch Video) Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, October 06, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.