Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

w;=, wêldß zwudhdZ yer .syska
z;ks Ôú;h thdg fyd| we;sZ 
 w;=, ke;s ùu .ek wudhd l;d lrhs

w;=, wêldÍ ;ukaj iy ÈhKshj yer .sh nj wudhd wêldÍ i;s wka; mqj;am;lg i|yka lr ;sfnkjd'

weh tu mqj;am;g i|yka lr we;af;a iñ;dj ;ks l< wdldrhgu ;ukaj o Tyq ;ks l< njhs'

,nk jir jk úg w;=, mkia jk úh miq lrk w;r wudhd úis y;a jk úh miq lrk njhs mejfikafka'

w;=, mjq,a Ôúf;ag jvd ix.S;hg uq,a ;ek ÿka whl= nj wudhd wêldÍ mjikjd'

tfukau zwms tl f.or fkdysáhdg ;ryla kï kEZ hkak;a weh mjikjd'

w;=, wêldÍ ;ukaj yerhdu iïnkaOfhka wudhd wêldÍ olajk ;j;a woyia lsysmhla my;ska oelafjkjd'

w;=, wudhhs ÿjhs .ek fydh,d n,kjdo@

fydh,d n,kjd'l;d lrkjd 'yenehs biairjf.a ks;r l;d lrkafka kE'

t;fldg wehs w;=, tlmdrgu hkak .sfha'

w;=, whshd mjq,a Ôúf;ag jvd ix.S;hg uq,a ;ek §mq flfkla'jevj,g f,ais fjkak lsh,d ;uhs f.oßka .sfha'n¢kak l,ska kï udj ke;sj bkak neß jqKd'

wudhd leu;s jqKdo w;=, f.oßka hkjg@
ug w;=, whshd ke;=j bkak neß ld,hla ;snqKd'ta ldf,a thd tl ojila rg hkjd lsõju uu fmr<s fmr,s weඬqjd'ta;a oeka yeufoau fjkia fj,d'thdg f.oßka hkak ´fka lsõjdu uu bv ÿkakd'

Th ;Srkh .;af;a Th fokakf.a ys;a wukdmhla ksido@

w;=, whshd laIKslj f.dvla ;ryd .kak flfkla'ta úÈy;a tlal ;ks Ôú;h thdg fyd| we;s' wms tl f.or fkdysáhdg ;ryla kï kE''

w;=,f.a iy wudhdf.a PdhdrEm lsysmhla my,ska n,kak'

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari

Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari
Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari Athula Adikari Falls In Love With Amaya Adikari Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, October 31, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.