Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer


wdor”h l;djla Ñ;%mgfha mQ¾j m%pdrl ùäfhdaj wka;¾cd,hg

furg isxy, iskudjg wÆ;a fjkila tla lsÍfï wruqKska ;reK iskud wOHlaIljrfhl= jk m%shka; fld<Uf.af.a úiska kj iskudmghla ks¾udKh lr ;sfnkjd' kñka th zwdor”h l;djlaZ'
fuu iskud ks¾udKfha m%Odk NQñldjg mKfmdjkafka fyaud,a rKisxy" ìu,a chfldä" Wodß j¾Kl=,iQßh iy wreKs rdcmlaI hk ckm%sh k¿ k<shka msßihs' fuu Ñ;%mgfha mQ¾j m%pdrl ùäfhdaj fï jk úg wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd'


Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer

Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer

Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer

tu ùäfhdaj my;ska krUkak''''

Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer Adaraneeya Kathawak sinhala movie - Official Trailer Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, October 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.