Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Three men Arrested for sexually assaulting 8-Year-old girl in Ganemulla
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Three men Arrested for sexually assaulting 8-Year-old girl in Ganemulla

.fKauq,af,a§ ;j;a oeßhlaj flf,iQ úl=¾;slhska ;sfofkl= fmd,sishg fldgqfjhs

mqoa.,hska ;sfofkl= tlaj úiska jßka jr wmfhdackh lrk ,o oeßhla iïnkaOfhka .fKauq,a, m%foaYfhka f;dr;=re jd¾;dfjkjd' fuu oeßhf.a jhi wjqreÿ 8la muK jk w;r  wehg fuf,i wmfhdack isÿlr we;af;a wehf.au {d;Ska ;sfofkl= njhs mejfikafka'

fï iïnkaofhka fmd,sishg ,enqKq ks¾Kdñl ÿrl:k weu;=ulg wkqj  wod, mqoa.,hska ;sfokd w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish iu;aù ;sfnkjd'   fuu mdm;rhska ;sfokd .ïmy ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug ksñ; njhs  jeäÿrg;a jd¾;d jkafka'

tfukau oeßhjffjoH mÍlaIKhla i|yd fhduqlr ;sfnk w;r oeßh f.a mshd óg jir lsysmhlg fmr ishÈú ydkslrf.k ;sfnkjd' miq.shod wudkqIslj >d;khg ,lajQ fiahd ifoõñ oeßhf.a isoaêfhka miq fndfyda msßila fujeks isÿùï ms<sn|j oeä wjOdkh fhduqlrf.k isák w;r fï jk úg wmrdOlrejka fjkqfjka ur”h oKavkh l%shd;aul lrk f,i b,a,d rgmqrd Woaf>daIKo l%shd;aul fjkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb