Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

The boy who saves his mother's life after crocodile attack in Anuradhapura

The boy who saves his mother's life after crocodile attack in Anuradhapura

wkqrdOmqrfha ùr mqf;la lsUq,df.a lÜg w; oud ;u uj fír.;a yeá
ùäfhdaj iys;hs

Ôú;h ÿka uj fjkqfjka ðú;h fkd;ld igka lr lsUq,a úl%uhla mero jQ mq;%fhl= .ek wkqrdOmqrfhka jd¾;d úh'

wkqrdOmqr" fiakmqr mÈxÑj isá wjqreÿ 48 la jhie;s tu ldka;dj Bfha miajrefõ ÈhkEu i|yd l,dThg f.dia ;snqKs'

uo fõ,djlska ujf.a lE .eiSï yv weiqKq mq;d tu ia:dkhg Èj.sh w;r Tyqg olakg ,enqfKa lsUqf,l= ;u uj veye .ekSug ;e;a lrk whqrehs'

;u Ôú;h o fkd;lñka Èhg mek lsUq,d iu. fmdr ne÷ Tyq uj fírd.ekSug iu;a úh'

tu ldka;dj fï jkúg fld<U cd;sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isákakSh'

cd;sl frdayf,a§ tu ldka;djg isÿl< ie;alulska miq mdohla bj;a flßK'

ish ujf.a Ôú;h fírd.;a frdfïIa uOqjka; kï jQ tu orejd 19 jk yeúßÈ úfha miqfõ'

The boy who saves his mother's life after crocodile attack in Anuradhapura The boy who saves his mother's life after crocodile attack in Anuradhapura Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, September 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.