Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

uef,aishdjg .sh .f,afj, ;reKfhl=g myr§ urdoud ;snQ yeá
ixfõ§ wh n,kak tmd
PdhdrEm iys;hs

uef,aishdfõ§ trg ydï mq;= we;=¿ msßila úiska myr §u ksid ,dxlsl ;reKhl= urKhg m;aj we;s nj fï jkúg iudc cd, fjí wvú Tiafia me;sfrkjd'

tu ;reKhdg wod< nj i|yka PdhdrEm lsysmhla o olakdg we;s w;r tajd leurd l< mqoa.,hdf.a l< fy,sorjqjlg wkqj l=Kq j,lg úislr oud ;snq Tyqf.a u< isrer fidhd .;a njhs mejfikafka'

wod< PdhdrEm iy ñh.sh mqoa.,hdf.a ióm;uhl= fï iïnkaOfhka m<lr ;snQ woyia my;ska oelafjkjd'

zfuu w;s ixfõ§ PdhdrEm ish,a, ud t,soela ùug is;=fõ ljr wd.ul cd;shl Wk;a fuf,i ;sßika myr § wm Y%S ,xlslhska >d;kh lsÍu ienúka u fy<d olsñks'

ish mjQf,a w. ys.lï msh ùug uef,aishdfõ /lshdjlg .sh fudfyduâ i*aÍka kue;s .f,afj, mqjlamsáh ys mÈxÑ úisyh yeúßÈ ;reKfhl= uef,aishdfõ§ trg ydï mq;= we;=¿ msßila úiska i;shla muK isg oi jo § myr § >d;kh lr ;snqfka i*aÍka w;ska fiajh l, ydï mq;dg wh;a i¾úia iafÜIka tllg wdmq ld¾ tlla fydao,d ßj¾ia lrkak hkfldg ì;a;s fha .eá,d ld¾ tlg jqKq  w,dnhla fya;=fjks'

remsh,a úisoyila jeks iqÆ uqo,lg tu ;sßika ydï mq;d we;=¿ msßila úiska i*aÍka ldurhl isr lr fndkak j;=r álla j;a fkd§ wudkqIsl f,i jev ysxid muqkjd i*aÍka urd oud we;ehs trg isá  isoaêh weiska ÿgq Y%S ,xlsll ;reKfhl= wm iu. mejiq w;r i*aÍka ñh hdug fudfyd;lg fmr tu Y%S ,xlsll ;reKhd ish cx.u ÿrl:kfha i*aÍka wudkqIsl f,i § myr § >d;kh lr we;s whqrePdhdrEm .;lr t;kska mek f.dia oeä fjfyila ord trg Y%S,xld uy flduidßia ld¾hd,hg f.dia fï ms<sno fy<s lsÍfuka miq wìri f,i ñh f.dia l=Kq j,lg úislr oud ;snq i*aÍka f.a u< isrer fidhd .; w;r i*aÍka >d;kh iq, uq, fy<súks'

tfy;a n,dfmdfrd;a;= /ila fmdä neof.k uef,aishdjg .sh i*aÍkag isÿ jQ fha ksrmrdfoa uereï lEugh'Z

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia

Sri Lankan youth Murdered In Malaysia Sri Lankan youth Murdered In Malaysia Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, September 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.