Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sri Lanka Traffic Police caught on Camera asking for money

Sri Lanka Traffic Police caught on Camera asking for money

fmd,sia ks,Odßhd m.dj .;a;= yeá fydfrka ùäfhda lr,d
fmd; háka fyñysg ;sh, m,hx " fukak ,xldfõ fmd,sisfha jev

miq.sh ld,h mqrd wka;¾cd,h Tiafia fmd,sia ks,OdÍka yd ßhÿrka w;r we;sjQ WKqiqï jpk yqjudre ms<sn|j jk ùäfhda /ila yqjudre jqKd' tf,iskau jQ ;j;a ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tlalr ;sfnkjd'

tys oelafjkafka mqoa.,fhl= úiska ;ksbr lemSfï jrolg ovhla kshu jkakg f.dia thska fíÍug fmd,sishg uqo,a ,ndfok whqrehs'

fmd,sia ks,Odßhdo uqo,a fmd; háka ;nd hk f,i mjik w;r isoaêh ùäfhda l< mqoa.,hd ;ukao lrkafka jrola nj fkdoek fuu ùäfhdaj wka;¾cd,hg uqodyer we;s njghs thg woyia oelajQ msßia mjid we;af;a'

Sri Lanka Traffic Police caught on Camera asking for money Sri Lanka Traffic Police caught on Camera asking for money Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, September 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.