Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Special Report: How does DNA testing work

ã'tka'ta' j,ska wmrdOlrejka fldgqlr.kak yeá

fldgfoKshdfõ fiahd ÈhKsh >d;kfhka Èk lsysmhlg miq ielmsg fofofkl= w;awvx.=jg .;a w;r Tjqkaf.a;a fiahdf.a mshdf.a iy iShdf.a reêr idïm, ã'tka'ta' mÍlaIKhlg ,lalrkq ,enqjd'

tu ã'tka' ta' jd¾;dfjka fy<sjQfha tu lsisfjl=;a fuu wmrdOhg iïnkaO ke;s njhs'fudloao fï ã'tka' ta' jd¾;dj lshkafka'ta ms<sn|jhs wms fï fidhd n,kafka'

f.dvìu fjfik mqxÑ l=yqUqjdf.a mgka uyuqyqfoa fjfik fhdaO ;,auid olajd iEu Ôúhl= u ks¾udKh ù we;s uq,a u ;ekqï tallh jkafka i;aj iෛ,hhs' fuu iෛ,hl md,k uOHia:dkh jkafka kHIaáhhs' kHIaáh ks¾udKh ù we;af;a kHIaáldj" kHIaá hqI" fl%dueàka cd,h ^j¾K foay& hk fldgiaj,sks' kHIaál fm%daàkj,ska iE§ we;s j¾K‍foay j,ska fl%dueàka cd,h ks¾udKh ù we;'

fuu fl%dueàkacd,h fyj;a j¾Kfoayj, m%Odk ix>glh jkafka Deoxyribo Nucleic Acid ^DNA& wï,h kï ridhkslh h' idudkH jHjydrfha§ cdk f,i y÷kajkq ,nkafka o fuu DNA h' hful= fuf,djg ìysjkúg Tyq i;= m%fõKs.; ,laIK f.k tkafka fuu DNA fyj;a cdk uÛsks' .;s,laIK muKla fkdj mrmqfrka mrmqrg mej; tk frda.S ;;a;ajhka o f.k tkafka fuu cdk uÛsks'

b;d iQlaIuj úYaf,aIKh lr igykla ks¾udKh l< úg ã'tka'ta' wKqj tlsfkl jgd ne÷Kq oaú;aj i¾ms,dldr yevhla .kS' ã'tka'ta' wKqfõ yevh fidhd.kq ,enqfõ 1953 jif¾§h'

fï jk úg ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;djla f,dj uQ,sl jYfhka u Ndú;d lrkafka mqoa., wkkH;djhka y÷kd .ekSu i|ydh' tjeks iqúfYaIS jQ jákdlula ã'tka'ta' wKqjg ,eî we;af;a f,dj Ôj;ajk iEu i;ajhl=f.a u ã'tka'ta' rgdjka tlsfklg fjkia neúks' ‍f,dj fld;ekl fyda ã'tka'ta' rgdjka iudk mqoa.,hska fofofkla fkdue;s neúks' wmrdO mÍlaIKfha§ j¾;udkfha§ f,dj Ndú;d lrk úYajdijka;u idlaIslrejd ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;dj ù we;af;a tneúks'

j¾;udkfha§ ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;dj m%Odk wjYH;djhka follg fhdod .kS' bka m%Odk wjYH;djla wmrdO mÍlaIK lghq;=h' lsishï orejl= iïnkaOj isÿlrk uD;D nj iy mS;D nj fiùu wfkla wjYH;djhs'

wêlrK ffjoH mÍlaiK lghq;= i|yd ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;d b;d id¾:l f,i fhdod .; yels nj uq,ska u fidhd .kafka tx.,ka;fha f,iag¾ úYaj úoHd,fha uydpd¾h wef,la f–*aßia ^Alec Jeffrey& h' ta 1984 j¾Ifha§h' 1986 tla;rd Èfkl tx.,ka; fmd,Sish uydpd¾h wef,la f–*aßia fj; mqoa.,hl= /f.k wdfõh' Tyq ia;%S ¥IKhlg iïnkaO hehs ielmsg w;awvx.=jg .;a wfhls'

tys§ tu mqoa.,hdf.ka reêr idïm,hla ,nd.;a uydpd¾hjrhd Tyqf.a ã'tka'ta' wKq rgdj mÍlaId lf<ah' bkamiqj ¥IKhg ,lajQ ldka;djf.a fhdaks ud¾.fhka ,nd.;a ;r,h ;=< ;snQ Yql%dKqj, ã'tka'ta' wKq rgdj mÍlaId lrk ,§' tys§ uydpd¾h wef,lag wjfndaO jQfha tu ã'tka'ta' wKq rgdj;a tlsfklg iudk fkdjk nj h∙ ielmsg fmd,Sish uÛska w;awvx.=jg .;a mqoa.,hd ks¾fodaIS njh'

wfma rfÜ wêlrK ffjoH mÍlaIK i|yd uq,ska u ã'tka'ta' jd¾;djla fhdod.kq ,enqfõ hdmkfha fpïuks iuQy ñkSj< ydrk ,o wjia:dfõ§h' bka wk;=rej ã'tka'ta' jd¾;djla wmrdO mÍlaIKfha§ fhdod .;af;a uq¿ rgu lïmd l< fydalkaor mia mqoa., ñkSuereu ms<sn|j flreKq mÍlaIKj,§h' ta 1998 j¾Ifha§h' fuu mÍlaIK isÿlrkq ,enqfõ tjlg fld<U úYaj úoHd,fha úoHd mSGfha wdpd¾h udhd .=Kfialr uy;añh úisks' Ôkafgla wdh;kfha ks¾ud;Djßh jkafka o udhd .=Kfialr uy;añhhs'

by;ska i|yka l< wmrdO isÿùïj,g wu;rj uq¿ rfÜu wjOdkh fhduqjQ ñkS uereula isÿjQ frdah,a mdla isÿùfï§ ñh .sh ;reKshf.a fmïj;df.a weÛs,s i<l=Klska ,nd.;a ã'tka'ta' rgdj uÛska fuu ñkSuereu ms<sn|j fy<sorõ lr .ekSug yelsúh' tfia u 2004 § jif¾§ >d;khg ,lajQ uydêlrK úksiqre ir;a wfòmsáh uy;df.a >d;khg iïnkaOjQjka fidhd .ekSug yels jQfha wfòmsáh uy;df.a ksji bÈßmsg jeà ;snqKq jukh idïm,hlska ,nd.;a ã'tka'ta' rgdj uÛsks' miq.sh ld,fha fldgfl;k m%foaYfha o wmrdO /,a,la isÿúh'

tys§ ia;%S ¥IKhka lSmhla u isÿúh' tys§ w;jrhg ,lajQ ldka;djkaf.a YÍrj,ska ,nd.;a ã'tka'ta' idïm, uÛska jir 4 l muK ld,hla ;siafia isÿjQ wmrdO 4 l iïnkaO;dj f.dvkeÛSug yelsúh' wmrdO isÿùula yefrkakg ã'tka'ta' jd¾;djla ms<sn|j uq¿ uy;a rfÜ u wjOdkh fhduq jQ iqúfYaIS wjia:djla jkafka “iqkdñ fíì 81” kï kvq úNd.hh' tys§ iqkdñ jHikfhka wj;ekajQ orejl=f.a ienE foujqmshka y÷kd.ekSug ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;dj WmldÍ úh'

úoHd{hska yg ã'tka'ta' jd¾;dj blaukska iy myiqfjka ksl=;a l< yels jkafka fmd,Sish uÛska úoHd{hskayg ,ndfok idlaIs iy idOl u;h' lsishï wmrdOhlg mqoa.,hska úYd, ixLHdjla iel kï" wmrdOh isÿjQ ia:dkfhka ,nd.;a ffcj idïm,j, ;sfnk ã'tka'ta' iuÛ tu iellrejka úYd, ixLHdjlf.a ã'tka'ta' rgdj iei¢h hq;= ksid tu mÍlaIKfha m%;sM, m%udo úh yelsh'

ã'tka'ta' mÍlaIdjla i|yd reêrh ìxÿjla" uq;%d" wiQÑ" jukh" fl<" Yql%dKq me,a,ula" ysiflia" l=vd frdau l+m" we|f.k isá we÷ï" we| we;sß,s" Wrk ,o is.rÜ fldghla" lg ;nd mdkh lrk ,o ma,diaála j;=r fnda;,hla jeks o%jHhla jqjo m%udKj;a h' tfiau wmrdOh isÿ l< ;eke;a;d iam¾Y l< fodr w.=¿" wdhqO" fifrmamq" im;a;= jeks oDv mDIaghl ;ejÍ we;s wmrdOlref.a YÍrfhka .e,ù .sh b;d ishqï iï fldgia jqjo m%udKj;ah'

iam¾Yl ã'tka'ta' ^Touch DNA& f,i y÷kajkq ,nkafka fuf,i ,nd.kakd ã'tka'ta' wKqh' lsishï ffcù o%jHhl kHIaá iys; iෛ, we;=<;a jkafka o ta iEu fohla u ã'tka'ta' idlaIshls'

mqoa.,hl= lsishï wmrdOhlg iïnkaO ke;so hkak tu wmrdOlre úiska ms<s.;a; o ms<sfkd.;a;o" th i;H jYfhka u Tmamq l< yels tl u idOlh jkafka ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;djh' tuksid wmrdO mÍlaIKj,§ ã'tka'ta' jd¾;djg ,efnkafka by< jákdluls' ã'tka'ta' mÍlaIKhl b;d jeo.;a m%;sM,h jkafka" iellrejka lSm fofkl= w;ßka kshu wmrdOlre meyeÈ,sj y÷kd.ekSug ã'tka'ta' mÍlaIKfhka yelsùuh'

tys§ ielhg Ndckh jQ b;sß mqoa.,hskaf.a ks¾fodaISNdjh o Tmamqfõ' wmrdOlrejl= y÷kd .ekSu fuka u wysxil mqoa.,hl=f.a ks¾fodaISNdjh Tmamqùuo b;d jeo.;ah' ã'tka'ta' mÍlaIK jd¾;dj uÛska fuu lreKq folu tljr isÿfõ'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive